Co Vás zrovna
zajímá.

ESRS standardy – G v ESG

V posledních dvou článcích jsme se zabývali environmentálními dopady „ESRS standardy – E v ESG“ (odkaz zde a sociálními faktory „ESRS standardy – S v ESG“, který naleznete na odkaze zde. V tomto článku se budeme věnovat třetí a poslední oblasti. Písmenu G neboli governance se často nevěnuje tolik pozornosti, a to i přesto, že tento faktor v konečném důsledku určuje, jak podniky, a vlastně celá naše společnost fungují.

„G“ jako správa a řízení podniku
Oblast governance se zabývá řízením podniku a transparentností ve vztahu k akcionářům a dalším stranám jako jsou obchodní partneři, investoři i zaměstnanci. Tato oblast se zabývá vytvářením a implementací procesů, politik a zásad, které podporují etické chování, integritu a transparentnost v řízení podniku. To zahrnuje například:

 • Strukturu správy – zajištění, že správní struktury v podniku jsou transparentní a odpovídají nejen potřebám akcionářů, ale také dalších zúčastněných stran;
 • Odměňování – stanovení spravedlivých a transparentních odměnových systémů pro vedení a zaměstnance, které reflektují nejen finanční výsledky, ale i ESG ukazatele.
 • Etické normy a zásady – vytvoření a implementace etických kodexů chování, které definují očekávané standardy pro všechny zaměstnance a vedení.
 • Rozmanitost a inkluzivitu – zajištění diverzity ve vedení a v různých rozhodovacích orgánech, což může pomoci přinést různorodé perspektivy do procesu rozhodování.
 • Finanční a obchodní transparentnost – zveřejňování relevantních informací o finančním zdraví podniku a jeho obchodních praktikách, což umožňuje investorům a zúčastněným stranám správně hodnotit rizika a výkonnost společnosti.
 • Řízení rizik – identifikace, hodnocení a řízení rizik spojených s ESG faktory, což může zahrnovat environmentální rizika, právní compliance a sociální dopady.

Efektivní správa a řízení podniku v rámci ESG přináší nejen finanční hodnotu společnosti, ale také pomáhá budovat důvěru zúčastněných stran a snižovat rizika spojená se špatným řízením a správou. Cílem tohoto standardu je kompletní provázanost s ostatními ESRS požadavky a řádné plnění nároků na zveřejňování informací, které uživatelům prohlášení podniku o udržitelnosti umožní pochopit strategii a přístup podniku, jeho procesy a postupy, jakož i jeho výsledky v této oblasti.

ESRS faktory správy a řízení podniku rozděluje do jedné dílčí oblasti, kterou je ESRS G1 – chování podniků, a tuto pak rozvádí do několika podoblastí, které Vám představíme níže.

Požadavky na zveřejňování informací jsou následující:

 • ESRS G1 – 1 – Politiky v oblasti chování podniků a podnikové kultury: podnik zveřejní své politiky týkající se otázek chování podniku a způsob, jakým podporuje svou podnikovou kulturu.

Cílem tohoto požadavku je poskytnout informace o tom, jak se správní, řídící a dozorčí orgány podílejí na formování, podpoře a hodnocení podnikové kultury. Jedná se o informace o mechanismech pro identifikaci, hlášení a vyšetřování obav z protiprávního chování, zárukách podniku pro oznamování nesrovnalostí, včetně ochrany oznamovatelů nebo i zda má podnik zavedenou strategii školení v oblasti obchodního chování.

 • ESRS G1 – 2 – Řízení vztahů s dodavateli: přístup podniku ke vztahům s jeho dodavateli, při kterém se zohledňují rizika pro podnik související s jeho dodavatelským řetězcem a dopady na otázky udržitelnosti.

Pro splnění těchto standardů musí podnik poskytnout: jak probíhá proces zadávání veřejných zakázek včetně férového jednání s dodavateli, a dále také to, zda a jak zohledňuje při výběru svých dodavatelů sociální a environmentální hlediska.

 • ESRS G1 – 3 – Prevence a odhalování korupce a úplatkářství: popis postupů pro prevenci, odhalování a řešení případů týkajících se korupce a úplatkářství.

Informace týkající se prevence a odhalování korupce a úplatkářství musí zahrnovat: přehled zavedených postupů pro prevenci, odhalování a řešení obvinění nebo případů korupce a úplatkářství, dále pak zda jsou vyšetřovatelé odděleni od řetězce řízení, který se na záležitosti podílí, a proces podávání zpráv o výsledcích správním, řídícím a dozorčím orgánům.

 • ESRS G1 – 4 – Potvrzené případy korupce a úplatkářství: podnik zveřejní informace o počtu potvrzených případů úplatkářství nebo korupce během vykazovaného období.

Zveřejnění bude obsahovat informace o: celkovém počtu a povaze potvrzených případů korupce nebo úplatkářství, podrobnosti o soudních sporech vedených proti podniku a jeho vlastním pracovníkům během vykazovaného období a výsledky těchto řízení a další.

 • ESRS G1 – 5 – Politický vliv a lobbistické činnosti: poskytování informací o činnostech a závazcích týkajících se uplatňování svého politického vlivu, včetně lobbistických činností souvisejících s jeho významnými dopady, riziky a příležitostmi.

Zpráva bude muset obsahovat: ustanovení zástupce odpovědného ve správních, řídících a dozorčích orgánech za dohled nad těmito činnostmi, celkovou hodnotu finančních a věcných politických příspěvků, které podnik poskytl přímo i nepřímo, a dále hlavní témata, jichž se týkají jeho lobbistické aktivity a hlavní stanoviska podniku k těmto tématům.

 • ESRS G1 – 6 – Platební postupy: podnik poskytne informace ohledně svých platebních praktik, zejména pokud jde o opožděné platby malým a středním podnikům.

Tyto budou zahrnovat například popis standardních platebních podmínek podniku, počet soudních řízení během vykazovaného období za opožděné platby a další doplňující informace nezbytné pro poskytnutí dostatečného kontextu.

Více detailních informací můžete najít na webu EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) zde.

Závěrem
Oblast governance často zaujímá okrajovou pozici v rámci témat souvisejících s ESG. Přesto však jejich výklad a aplikace přináší mnoho praktických otázek, kterým bude muset v dohledné době čelit mnoho společností.

Jak je uvedeno výše, ESRS (Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti) jsou komplexně a zároveň detailně propracované. Efektivní správa a řízení podniku v rámci ESG přináší nejen finanční hodnotu společnosti, ale také pomáhá budovat důvěru zúčastněných stran a snižovat rizika spojená se špatným řízením a správou, a proto je nedílnou třetí složkou, na kterou je potřeba stejně jako na dvě předešlé klást důraz.

Naše tři články z této série vycházejí ze znění návrhů standardů, které byly předloženy Evropské komisi v listopadu 2022. Je důležité zdůraznit, že finální podoba a obsah těchto standardů se ještě může měnit v rámci schvalovacího procesu. Jejich vývoj pro Vás budeme detailně sledovat.

V případě Vašich jakýchkoli dotazů k nefinančnímu reportingu, nebo kontextu ESRS – G, se na nás neváhejte obrátit, náš tým PEYTON legal je Vám plně k dispozici.

 

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

Ráchel Kouklíková, právní asistentka – kouklikova@plegal.cz

Tereza Hrudková, právní asistentka – hrudkova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

6. 3. 2024

 

Zpět na články