Zásady ochrany osobních údajů

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., IČ: 282 55 283, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135675 (dále jen „PEYTON legal“ nebo „my“), tímto v pozici správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje všechny své klienty a obchodní partnery, jsou-li fyzickými osobami, či zaměstnance svých klientů a obchodních partnerů, případně uchazeče o zaměstnání nebo návštěvníky internetových stránek PEYTON legal (www.peytonlegal.cz) (dále jen „Subjekty údajů“ nebo „Vy“), o zpracování jejich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete, budou-li tyto naplňovat níže uvedená specifika.

Správcem osobních údajů je PEYTON legal.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

 • e-mail: personaldata@plegal.cz;
 • pošta: Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat.

Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb společnosti PEYTON legal a webových stránek www.peytonlegal.cz.

ÚDAJE, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME
Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme, s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování odborných informací o ochraně osobních údajů a umožňovali Vám získat podstatné informace o ochraně osobních údajů.

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje v případě, kdy se chystáte využít nebo již využíváte naše služby, když s námi uzavíráte smlouvu či s námi jinak komunikujete nebo navštívíte naše webové stránky či prostory naší kanceláře.

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně nebo Vaše společnost, resp. společnost, již zastupujete (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu a Vy osobně, nebo společnost, již zastupujete, nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje, případně nám zašlete Váš životopis). Vaše osobní údaje dále můžeme rovněž pro výše uvedené účely získávat z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík) nebo nám mohou být poskytnuty třetími stranami, případně mohou být zaznamenány automaticky (kamerové systémy, cookies apod.).

Některé z těchto informací nám můžete poskytnout komunikací s námi např. prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky, např. použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky, či v rámci kamerového systému.

Jedná se především o tyto údaje:

Subjekt údajů Kategorie osobních údajů Právní základy (primární)
Klient – fyzická osoba, jemuž poskytujeme právní služby Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště)
Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu a bankovní spojení)
Údaje o podnikatelské činnosti
Plnění smlouvy či jednání o ní
Plnění právních povinností
Obchodní partneři – fyzické osoby Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla, IČO, DIČ)
Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu a bankovní spojení)
Údaje o výkonu činnosti
Údaje ze vzájemné komunikace
Plnění smlouvy či jednání o ní
Plnění právních povinností
Zaměstnanci, členové orgánů či jiné spolupracující osoby našich klientů nebo obchodních partnerů Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, případě datum narození, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla)
Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Informace o zaměstnavateli či vztahu ke klientovi nebo obchodnímu partnerovi
Údaje ze vzájemné komunikace
Plnění smlouvy či jednání o ní
Plnění právních povinností
Uchazeči o zaměstnání Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště)
Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Údaje ze vzájemné komunikace a poskytnuté při vyjádření zájmu o zaměstnání
Plnění smlouvy či jednání o ní
Zaměstnanci Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu či bydliště)
Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Popisné údaje vztahující se k výkonu práce
Komunikace a hodnocení
Mzdové a obdobné údaje
Údaje o výkonu pracovní činnosti
Údaje ze vzájemné komunikace
Plnění smlouvy či jednání o ní
Plnění právních povinností
Spolupracující advokáti Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo /je-li to nutné/, adresa trvalého pobytu či bydliště nebo sídla, IČO, DIČ)
Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)
Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu a bankovní spojení)
Komunikace a hodnocení
Údaje o výkonu činnosti
Údaje ze vzájemné komunikace
Plnění smlouvy či jednání o ní
Plnění právních povinností
Návštěvníci webu Cookies (více v naší Cookies Policy)
IP adresa
Údaje o prohlížeči, informačním systému a rozlišení
Souhlas
Umožnění právním předpisem
Odběratelé newsletteru E-mailová adresa
Jméno a příjmení (bylo-li sděleno či vyplývá-li z e-mailové adresy)
Organizace (byla-li sdělena či vyplývá-li z e-mailové adresy)
Souhlas
Oprávněný zájem
Kamerový systém – osoby pohybující se v kanceláři PEYTON legal Videozáznam podobizny, osob a jejich aktivit ve vybraných prostorách kanceláře PEYTON legal Oprávněný zájem

Zejména je to v případech, kdy:

 1. to je nezbytné pro splnění smlouvy (např. poskytnutí právních služeb, pracovní smlouva, smlouva o spolupráci či jiná smlouva), jejíž jste Vy nebo společnost či jiná právnická osoba, k níž jste v určitém vztahu, smluvní stranou, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy (např. výběrové řízení s uchazeči o zaměstnání či jednání s potenciálními klienty a partnery); nebo
 2. je to po nás vyžadováno příslušnými právními předpisy (např. pracovněprávními předpisy, daňovými předpisy nebo předpisy v souvislosti s výkonem advokacie – zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti); nebo
 3. jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas (např. e-mailová adresa pro zasílání marketingových sdělení nebo cookies), kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat; nebo
 4. je to naším oprávněným zájmem v zájmu zvyšování kvality našich služeb Vám poskytovaných, v souvislosti s navazujícím informováním o novinkách týkajících se PEYTON legal vůči našim klientům, z důvodu identifikace osob v prostorách recepce, ochrana sítě proti poškozujícímu jednání či ochrana zdraví a majetku v prostorách naší kanceláře.

Přijímáme a uchováváme informace, jež nám poskytnete jakýmkoli způsobem včetně informací, jež nám poskytnete v případě, že máte zájem o naše právní služby či během výběrového řízení, pokud se u nás ucházíte o zaměstnání.

Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného (zákonná povinnost poskytnout údaje).

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

VYUŽITÍ INFORMACÍ
Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme zejména k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, plnili naše smluvní závazky vůči Vám, plnili naše zákonné povinnosti, upozornili Vás na změny v našich službách, abychom naše služby vylepšovali a/nebo abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Vaše osobní údaje využíváme pro účely, pro které jsme je získali.

Vaše vybrané údaje (e-mailová adresa) používáme rovněž pro účely přímého marketingu. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich e-mailových adres za účelem zasílání našich novinek. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru. Případně nás informujte na e-mailové adrese uvedené níže.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.

PEYTON legal může osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů klienta, případně zástupce klienta, zveřejnit ve svých propagačních materiálech, pokud je tak předem dohodnuto s klientem.

Vaše osobní údaje můžeme v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu sdílet s následujícími třetími stranami:

 • smluvními partnery PEYTON legal, pokud je to nezbytné pro realizaci smluvního vztahu či pro běžné fungování PEYTON legal (např. poskytovatel a správce IT infrastruktury, poskytovatel poštovních služeb, překladatelské agentury, správa webových stránek atd.);
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí takových údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. orgány státní správy, soudy, Policie ČR atd.).

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a partnerů či spolupracovníků klientů či obchodních partnerů PEYTON legal a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s PEYTON legal, popř. jiné údaje, které PEYTON legal obdrží od klienta či obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje PEYTON legal užije za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. PEYTON legal bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

ZABEZPEČENÍ DAT
Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné a vhodné systémy a procesy. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

PEYTON legal zpracovává osobní údaje třetích osob po dobu trvání právního základu zpracování a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu za účelem výkonu práv a povinností z něj plynoucích, i po jeho skončení k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 10 let od ukončení smluvního vztahu, s výjimkou případů delšího uchování vyžadovaného právními předpisy (např. mzdové listy).

Záznamy z kamerového systému provozovaného v prostorách naší kanceláře uchováváme po dobu 7 dní.

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících Vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

VAŠE PRÁVA
Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, pak máte právo k těmto osobním údajům získat přístup;
 • právo na opravu osobních údajů – v případě, že se domníváte, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo na jejich opravu, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – v případě, že nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, bez zbytečného odkladu tak učiníme, a to zejména v případě, že:
  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
  2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. Vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
  4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
  5. odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:
  1. popíráte přesnost osobních údajů;
  2. zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;
  3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • právo na přenositelnost osobních údajů – na základě Vaší žádosti předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste nám poskytl(a), předali Vám či jinému správci, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;
 • právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem na personaldata@plegal.cz (případně v předvolbě cookies či odvoláním zasílání newsletteru).

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva.

Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu: personaldata@plegal.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Upozorňujeme, že s ohledem na specifický charakter činností PEYTON legal (výkon advokacie) může být výkon některých práv Subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů).

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. Kontrolujte, prosím, tedy tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS
Ve věci zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu na personaldata@plegal.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 1. 2022 (verze 3 – 1. 1. 2022) a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy zde: www.peytonlegal.cz/ochrana-osobnich-udaju.

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.

www.peytonlegal.cz