Poučení o zpracování osobních údajů pro marketingové účely

(dále jen „Poučení“)

Jménem společnosti PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., IČ: 282 55 283, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135675 (dále jen „PEYTON legal“ nebo „my“ nebo „Správce“), Vám děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil/a. V tomto informačním dokumentu (Poučení) bychom Vám rádi poskytli podrobné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Prosíme, přečtěte si níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme koncipovali formou přehledného poučení, a to tak, aby bylo toto informační memorandum co nejvíce přehledné a praktické pro vyhledávání informací.

Pokud byste měli k Vašemu souhlasu či našemu Poučení jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit na e-mailovou adresu personaldata@plegal.cz nebo přímo písemně na korespondenční adresu naší společnosti.

PEYTON legal zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákony platnými v České republice a také v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení“).

 1. Komu souhlas udělujete – správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, jemuž udělujete Váš souhlas je PEYTON legal.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely

Je pro nás důležité, abyste věděl/a, jaké a jak Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům je využíváme.

Osobní údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují:

 • e-mailová adresa;
 • jméno a příjemní (pokud je to patrné z komunikace či e-mailové adresy); a
 • Váš zaměstnavatel či organizace (pokud je to patrné z komunikace či e-mailové adresy).

V následující části Vám přiblížíme, o jaké osobní údaje jde, včetně příkladů:

Základní identifikační údaje

Vaše jméno a příjmení jsou pro nás důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu a mohli Vás oslovovat Vaším jménem.

Kontaktní údaje

E-mailová adresa je nezbytná k tomu, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit.

 1. Zdroje osobních údajů

Údaje zpracovávané v rámci souhlasu získáváme přímo od Vás (identifikační údaje, e-mailová adresa apod.) ve chvíli, kdy nám Vaše údaje poskytnete na naší webové stránce (https://www.peytonlegal.cz/novinky/).

 1. Pro jaké účely souhlas udělujete a jakým způsobem jsou zpracovávány

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí prezentace naší publikační činnosti a našich služeb a informace o novinkách v oblasti práva a legislativy.

S Vaším souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje primárně s cílem prezentace naší publikační činnosti a našich služeb a informací o novinkách v oblasti práva a legislativy. Nechceme Vás obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli Vám schopni nabídnout vhodné informace. Může to být nabídka služeb, informace o akcích a o PEYTON legal či o novinkách v oblasti práva a legislativy.

Ke komunikaci s Vámi využíváme výlučně e-mailovou komunikaci.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat.

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů k výše popsaným marketingovým účelům je Váš výslovný souhlas s tímto zpracováním.

 1. Kdo další může Vaše osobní údaje zpracovávat

Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Správce může pověřit zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel zpracovatele. Tento postup používá v některých případech i PEYTON legal při zpracování osobních údajů pro marketingové účely. V těchto případech je smluvně i právními předpisy garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany PEYTON legal.

Pro zpracování údajů pro účely marketingu mohou mít k Vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zpracovatelé osobních údajů, jejichž úkolem je poskytovat služby PEYTON legal.

Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které PEYTON legal využívají pro zpracování osobních údajů pro marketingové účely, patří:

 • The Rocket Science Group, LLC, se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – provozovatel systému rozesílání e-mailových marketingových sdělení Mailchimp; a
 • smluvní partneři PEYTON legal, pokud je to nezbytné (např. poskytovatel a správce IT infrastruktury, poskytovatel marketingových a PR služeb, správa webových stránek atd.).
 1. Na jak dlouho souhlas udělujete

Váš souhlas udělený PEYTON legal bude platný a použitelný do jeho odvolání z Vaší strany.

V případě skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány pro marketingové účely, vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas, tj. především přímý marketing v případě, že Vám poskytujeme naše právní služby.

 1. Jak můžete svůj souhlas odvolat

Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat.

Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš případný smluvní vztah s PEYTON legal, ani na využívání našich služeb či realizaci vztahů, pro které není tento souhlas potřebný.

Souhlas lze odvolat:

 • pomocí odkazu pro odhlášení odběru newsletteru, který je obsažen v každém newsletteru;
 • písemným oznámením zaslaným na adresu sídla PEYTON legal; a/nebo
 • oznámením zaslaným na e-mailovou adresu personaldata@plegal.cz.

V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů nebo případných specifických marketingových souhlasů. Tyto případné další marketingové souhlasy tedy rovněž budeme považovat za odvolané.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů – pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné);
 • právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to na základě právní povinnosti;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz uoou.cz).

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu personaldata@plegal.cz nebo formou písemné žádosti zaslané na adresu sídla PEYTON legal.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na našich webových stránkách www.peytonlegal.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.