Z otazníků děláme tečky.

Naše služby

PEYTON legal se zaměřuje na poskytování širokého spektra právních služeb české i zahraniční obchodní klientele. Naši advokáti prokazují ve svých specializacích mnohaleté zkušenosti. Společně dbáme o vysokou úroveň odvedené práce a u našich klientů si nejvíce ceníme spokojených dlouhodobých vztahů.

Hlavní oblasti
Fúze a akvizice (M&A)
 • právní poradenství při převodech akcií, obchodních podílů, závodů, souborů aktiv či jiných formách akvizic
 • zpracování komplexní transakční dokumentace, včetně úschovy a zajišťovací dokumentace
 • přeměny obchodních korporací (fúze, všechny formy rozdělení, změny právní formy), přeshraniční přeměny
 • identifikace potencionálních rizik spojených s podnikatelskou činností
Právo obchodních korporací
 • corporate governance – právní poradenství v oblasti správy a řízení korporací, řešení vztahů členů orgánů
 • zakládání všech typů obchodních korporací, včetně evropské společnosti (SE)
 • poradenství při úpravě akcionářských práv, příprava akcionářských dohod
Závazkové právo
 • komplexní poradenství ve smluvní oblasti, příprava a vyjednávání veškerých obchodněprávních smluv
 • zastupování před soudy v obchodních sporech, včetně sporů z titulu náhrady škody, odpovědnosti za vady a sporů z nekalé soutěže
Právo nemovitostí
 • právní prověrka stavu nemovitostí, prověření vlastnického titulu a práv třetích osob
 • smlouvy o nemovitostech (převody, zástavní práva, věcná břemena, nájmy, podnájmy)
 • developerské projekty
Potravinářské právo
 • všestranné poradenství v oblasti potravinářského práva, monitoring legislativních změn
Farmaceutické právo
 • poradenství ve všech aspektech činností farmaceutických korporací
 • problematika reklamy, propagace léčivých přípravků, řešení vztahů s lékaři
Restrukturalizace a insolvence
 • právní poradenství věřitelům i dlužníkům v souvislosti s insolvenčním řízením, příprava a podávání insolvenčních návrhů
 • zastupování ve sporech vedených v souvislosti s insolvenčním řízením
 • komplexní právní služby při restrukturalizaci korporací či skupin
Ochrana osobních údajů
 • Audity ochrany osobních údajů, GDPR compliance
 • Přezkoumávání celkového souladu s předpisy na ochranu osobních údajů
 • Návrhy a vypracování nápravných opatření ochrany osobních údajů
Pracovní právo
 • příprava a revize veškeré pracovněprávní dokumentace
 • zpracování interních směrnic, podpisových řádů
 • právní audit pracovněprávních vztahů
Právní due diligence
 • provádění právních due diligence zejména v souvislosti s akvizicemi, identifikace potencionálních rizik spojených s podnikatelskou činností
Další zaměření
Bankovnictví, finance a kapitálové trhy
 • příprava úvěrové a zajišťovací dokumentace
 • zakládání investičních společností a fondů
 • poradenství v oblasti regulace (investičním společnostem, bankám, obchodníkům s cennými papíry)
Cenné papíry
 • právní poradenství v oblasti práva cenných papírů, směnečného a šekového práva
Občanské právo
 • poskytování právních služeb ve věcech ochrany osobnosti, odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za vady, odpovědnosti z bezdůvodného obohacení atp.
Projektové financování
 • poradenství v rámci projektového financování, příprava projektů, zajišťování potřebných podkladů
Soudní spory, rozhodčí řízení, správní řízení
 • komplexní zastupování ve všech typech řízení
Soutěžní právo, dawn raids
 • právní poradenství soutěžitelům v oblasti práva nekalé soutěže, ochrany hospodářské soutěže a veřejných podpor
 • posouzení transakcí z hlediska schválení ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • návrhy smluv a posouzení souladu se soutěžními předpisy
 • zastupování ve správních řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo před Evropskou komisí
Veřejné zakázky, koncese, výběrová řízení, dotace
 • poradenství v oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory a získávání dotací z veřejných rozpočtů
 • administrace veřejných zakázek a koncesních řízení, příprava zadávací dokumentace, zpracování nabídek, smluvní dokumentace, řešení námitek
 • zastupování v řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Právo duševního vlastnictví
 • komplexní poradenství v oblasti autorského práva a v oblasti práva průmyslového vlastnictví, včetně zastupování v řízení o zápisu ochranné známky, rešerše ochranných známek a jiných průmyslových práv
 • řešení sporů a porušení práv duševního vlastnictví
 • posuzování právních aspektů reklamy, zastupování ve sporech
 • monitoring průmyslových práv a nových přihlášek