Co Vás zrovna
zajímá.

Evidence skutečných majitelů – blíží se nejzazší lhůta pro zápis

V návaznosti na naše předchozí články týkající se evidence skutečných majitelů a zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“), zejména na článek Nová právní úprava evidence skutečných majitelů – shrnutí zásadních změn, který přehledně informuje o všech požadavcích a změnách v právní úpravě evidence skutečných majitelů, bychom Vás tímto článkem chtěli upozornit, že dne 1. 12. 2021 uplyne nejzazší lhůta pro uvedení stavu zápisu v evidenci skutečných majitelů do souladu se zákonem o evidenci skutečných majitelů.

Končící lhůta

Účinnost zákona o evidenci skutečných majitelů nastala dne 1. 6. 2021, přičemž v přechodných ustanoveních tento zákon stanoví, že:

 • obchodní korporace, které vznikly do 31. 12. 2017 a které provedly zápis údajů do evidence skutečných majitelů podle předchozí právní úpravy do 1. 1. 2019, a
 • obchodní korporace, které vznikly od 1. 1. 2018 dále a které provedly zápis údajů do evidence skutečných majitelů podle předchozí právní úpravy do 15 dnů od svého vzniku,

zajistí do 1. 12. 2021, aby platné údaje odpovídaly požadavkům zákona o evidenci skutečných majitelů.

Na ostatní obchodní korporace, tj. na obchodní korporace, které nezajistily dle dosavadních právních předpisů zápis údajů o svých skutečných majitelích, popř. tak učinily pozdě, se přechodné ustanovení nevztahuje. Pro tyto obchodní korporace platí, že jsou povinny zajistit zápis do evidence skutečných majitelů a soulad tohoto zápisu se zákonem o evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů.

V případě evidujících osob, které nejsou obchodní korporací a nezajistily zápis údaje o svém skutečném majiteli podle dosavadních předpisů, platí, aby tuto povinnost splnily rovněž do 1. 12. 2021. Pokud tyto osoby údaje o svých skutečných majitelích zapsaly dle předchozí právní úpravy, mají do jednoho roku od účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů (tedy do 1. 6. 2022) povinnost zajistit, aby platné údaje odpovídaly požadavkům zákona o evidenci skutečných majitelů.

Pokud dojde k absenci zápisu v evidenci skutečných majitelů nebo k nesouladu evidence skutečných majitelů se skutečným stavem, hrozí evidujícím osobám po uplynutí výše uvedené lhůty sankce, které v tomto článku ještě blíže rozebereme.

Povinnosti, které je nutné splnit do uplynutí lhůty

Je nutné, aby evidující osoby zajistily do evidence skutečných majitelů v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 1. 12. 2021, zápis údajů uvedených v § 13 zákona o evidenci skutečných majitelů.

Mezi takové údaje patří:

 • osobní údaje o skutečném majiteli,
 • údaj o povaze postavení skutečného majitele,
 • údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
 • údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, není-li založeno podílem,
 • popis struktury vztahů,
 • den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
 • den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem,
 • jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde, a
 • identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde.

Evidující osoby mají zároveň povinnost zajistit, aby uvedené údaje byly v souladu se skutečným stavem a aby od 1. 12. 2021 byly údaje v evidenci stále aktuální.

Návrh na zápis do evidence skutečných majitelů může být podán prostřednictvím soudu, nebo může být proveden na žádost notářem.

V některých případech dochází k automatickému průpisu do evidence skutečných majitelů na základě informací z veřejného rejstříku.

Přestupky a sankce

Zákon o evidenci skutečných majitelů zavádí sankce za přestupky, které se vztahují k evidenci skutečných majitelů. O přestupcích bude rozhodováno v režimu přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a budou projednávány obecními úřady obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má evidující osoba podezřelá z přestupku sídlo, popř. v jejímž územním obvodu má skutečný majitel, jenž neposkytne evidující osobě patřičnou součinnost, bydliště.

Mezi přestupky evidujících osob dle zákona o evidenci skutečných majitelů patří nezajištění zápisu údaje o skutečném majiteli do evidence nebo nesoulad zápisu v evidenci skutečných majitelů se skutečným stavem. Přestupku se může dopustit také skutečný majitel, koncový příjemce, osoba s koncovým vlivem a osoba, jejímž prostřednictvím může koncový příjemce získávat prospěch nebo osoba s koncovým vlivem uplatňovat svůj vliv, pokud neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě a pokud toto porušení povinnosti potvrdí soud.

Za přestupky je možné uložit peněžitou pokutu až do výše 500.000,- Kč.

Mezi soukromoprávní následky patří znemožnění vyplácení podílu na prospěchu (na zisku a jiných vlastních zdrojích) osobám, které nejsou uvedeny v evidenci skutečných majitelů nebo znemožnění vyplácení prospěchu (podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích) obchodním korporacím, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele.

Nezapsaný skutečný majitel při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace také nebude moci vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník. Stejně tak nebude moci vykonávat hlasovací práva právnická osoba nebo zástupce právního uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele.

Závěr

Vzhledem k tomu, že lhůta pro uvedení evidence skutečných majitelů do souladu se skutečností vyprší již 1. 12. 2021, doporučujeme všem evidujícím osobám, aby provedly kontrolu svého zápisu v evidenci skutečných majitelů (https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik) a zhodnotily, zda je tento stav zapsaný dle aktuálního skutečného stavu, popř. se o tomto poradily.

V případě nesouladu zápisu v evidenci se skutečností nebo úplnou absencí zápisu je žádoucí nejpozději do 1. 12. 2021 tento stav napravit, jinak mohou dle zákona o evidenci skutečných majitelů nastat výše uvedené sankce.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této problematiky či aktuální právní úpravy se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Mgr. Nikol Čišecká, advokátní koncipientka – cisecka@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Mgr. Martin Heinzel, vedoucí advokát – heinzel@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

29. 11. 2021

 

 

Zpět na články