Co Vás zrovna
zajímá.

Druhá výzva programu COVID – Nájemné

V pátek 16. října 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) druhou výzvu k programu COVID – Nájemné. Výzva byla připraven v reakci na první vlnu podzimního omezování podnikatelských aktivit dle usnesení Vlády ČR č. 407/2020 Sb. z 12. října 2020 [1]. Již nyní je ale jasné, že druhá výzva bude mít mnohem širší dopad v souvislosti s dalšími omezujícími opatřeními, aktuálně zejména dle usnesení Vlády ČR č. 425/2020 Sb. z 22. října 2020 [2]. V rámci druhé výzvy je prozatím k rozdělení připraveno 3 mld. Kč [3].

Obecně

Cílem druhé výzvy programu COVID – Nájemné, jež navazuje na první výzvu, v rámci které bylo možno za poměrně přísných podmínek podávat žádosti do 30. září 2020, je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní činnost či poskytujícím služby zákazníkům, jejichž provoz je nyní omezen vládními krizovými opatřeními, zejména tedy uzavřením jejich provozoven pro veřejnost.

Základní pravidla

Stát v rámci druhé výzvy programu COVID – Nájemné podnikatelům přispěje 50 % ze základního nájemného za třetí čtvrtletí roku 2020. Rozhodným obdobím, na které je poskytován příspěvek, jsou tedy měsíce červenec, srpen a září 2020. Základním nájemným rozumíme nájemné bez DPH a jakýchkoli variabilních složek, marketingových či obratových příplatků apod.

Nově už není přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele, což považujeme za zásadní pozitivní změnu oproti první výzvě programu. Tento požadavek v rámci první výzvy mnohdy zamezil nájemci o podporu ze strany státu žádat, jelikož ji zablokoval pronajímatel svojí neochotou podílet se na podpoře slevou na nájemné.

Podpora je poskytována na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MPO. Na poskytnutí podpory však není právní nárok.

Výše podpory

Příspěvek je proplácen ex post až po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli, žadatel tedy musí mít nájemné za měsíce červenec, srpen a září roku 2020 řádně uhrazeno, a to minimálně ve výši 50 %, a toto bude i v rámci žádosti dokládat.

Podpora bude poskytnuta maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce/žadatele. Upozorňujeme, že maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z první výzvy programu a druhé výzvy programu COVID – Nájemné se nesčítají. Uvolňování prostředků schválených žádostí bude možné až po udělení notifikace této druhé výzvě Evropskou komisí.

Od kdy a do kdy je možné podávat žádosti?

Žádost je aktuálně možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021 do 23:59 prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Ověření identity žadatele bude opět probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci, zejména eIdentita, NIA ID, IIG, moje ID či přes První certifikační autoritu. Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.

Kdo může o podporu žádat?

O podporu v rámci druhé výzvy programu COVID – Nájemné mohou žádat ti podnikatelé, jejichž provozovny musí být uzavřeny či jejichž provoz byl podstatně omezen dle usnesení Vlády ČR č. 407/2020 Sb. z 12. října 2020 a dle usnesení Vlády ČR č. 425/2020 Sb. z 22. října 2020, tedy např. provozovatelé restaurací, kaváren, barů, hudebních klubů, kin, ZOO, parfumerie, herny, obuv, knihkupectví, kosmetické služby a další provozovatelé maloobchodu a služeb (nespadají-li pod dovolené výjimky).

Upozorňujeme, že provozovatelé divadel o podporu v rámci programu COVID – Nájemné žádat nemohou, je pro ně totiž připrav program COVID – Kultura.

Jaké jsou podmínky pro přiznání příspěvku?

Na žadatele o příspěvek v rámci programu nejsou kladeny zvláště obtížné podmínky, při jejichž splnění dojde k jeho přiznání.

Žadatel musí být fyzickou či právnickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost a musí užívat provozovnu na základě platné nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatele před 1. 7. 2020.

Je nutné, aby žadatel uhradil před podáním žádosti alespoň 50 % rozhodného nájemného. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu osobami blízkými, ve vztahu osoby ovládající a ovládané, osobami jednajícími ve shodě, ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv, nebo osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku.

Žadatel nesmí být v prodlení s platbami vůči vybraným státním institucím a poskytovatelům podpory (např. Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny či finanční úřad).

Jaké doklady je nutno doložit k žádosti?  

Žádost o příspěvek se podává online prostřednictvím informačního systému, kde jsou potřebné doklady a čestná prohlášení pro žadatele předpřipraveny. Všechny přílohy bude do systému muset sám vložit žadatel.

Mezi doklady, které musí být doloženy, patří:

  • čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky druhé výzvy (potvrzuje se elektronicky při podávání žádosti);
  • čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu (vygeneruje se v rámci systému a je třeba jej podepsat úředně ověřeným podpisem a doložit oskenované nebo podepsat elektronickým podpisem);
  • doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného alespoň za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad);
  • doklad potvrzující uhrazení minimálně 50 % rozhodného nájemného na danou provozovnu (doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad).

Užitečné odkazy:

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

27. 10. 2020

 

 

1 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-407

2 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-425

3 Došlo k navýšení z 1,2 mld. Kč dle usnesení Vlády ČR z 21. října 2020

 

Zpět na články