Co Vás zrovna
zajímá.

Aktuální informace o programu Antivirus – úprava režimu A, režim A Plus a kontroly

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 a v souvislosti se zpřísněním ochranných opatření, bylo vládou schváleno prodloužení režimu A programu Antivirus do konce letošního roku.  Nově vznikl režim Antivirus A Plus, v rámci něhož mohou o příspěvek zažádat podnikatelé, jejichž provozy byly nuceně uzavřeny nebo výrazně omezeny krizovými opatřeními vlády, a to ve zvýhodněné podobě.

Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku

Příspěvek v rámci režimu A programu Antivirus je určen pro zaměstnavatele, kteří byli nuceni uzavřít provoz z důvodů plynoucích ze současné epidemiologické situace souvisejících s krizovými opatřeními Vlády ČR – tedy s nuceným omezením provozu. Současně nadále pokrývá případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa.

Podmínky režimu A

Vládou ČR bylo schváleno prodloužení režimu A programu Antivirus do konce letošního roku. Mimo samotného prodloužení doby, po kterou lze příspěvek od státu čerpat, nedošlo k jeho dalším změnám. Zaměstnavatelé budou mít nárok na 80% náhradu nákladů na mzdy. Nejvyšší možná finanční kompenzace na jednoho zaměstnance činí 39.000,- Kč (superhrubé mzdy). Pokud bude zaměstnanec umístěn do karantény, náleží zaměstnavateli náhrada od státu také stále ve výši 80 % mzdy.

Nově vzniklý program Antivirus A Plus a jeho podmínky

Současně byl ale představen nový režim A Plus, který se týká zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen krizovými opatřeními Vlády ČR v rámci speciálně druhé vlny šíření koronaviru.

Na takto dotčené provozy se vztahuje příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů maximálně do výše 50.000,- Kč za měsíc pro jednoho zaměstnance. Příspěvek lze uplatnit na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020.

Pro režim A Plus platí některé dodatečné podmínky, které se jinak na přiznání příspěvku v rámci režim A a režimu B programu Antivirus nevztahují.

Podpora poskytnutá prostřednictvím v režimu A Plus splňuje všechny podmínky Dočasného rámce Evropské komise (dále jen „Dočasný rámec“), dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 800 000 EUR (resp. ekvivalentu v Kč) společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity. Pod tento Dočasný rámec, a tedy i do souhrnného limitu 800.000,- EUR spadají i další programy podpory jako je COVID – Nájemné (obě výzvy), COVID – lázně, COVID – kultura a některé projekty v rámci OP Zaměstnanost.

Příspěvek v režimu A Plus (resp. i v jiných programech) tedy není možné poskytnout zaměstnavateli, který již obdržel veřejnou podporu poskytovanou podle Dočasného rámce v částce vyšší 800.000,- EUR.

Dále není možné příspěvek v režimu A Plus poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích dle definice Evropské komise.

Splnění uvedených podmínek bude doložena zaměstnavatelem formou čestného prohlášení, které bude součástí vyúčtování režimu A Plus.

Jak administrativně zajistit přechod z režimu A do režimu A Plus?

Příspěvek v programu Antivirus je poskytován na základě dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. Pokud již zaměstnavatel uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku má, o novou dohodu v rámci režimu A Plus nebude nově žádat. Uzavřená dohoda bude upravena dodatkem, k již uzavřené dohodě, přičemž dodatek k dohodě se uzavře s prvním vyúčtováním předloženým v rámci režimu A Plus. Přechod z čerpání příspěvku z režimu A do režimu A Plus nezakládá nárok na zvýšený příspěvek dříve než od 1. října 2020.

Pokud zaměstnavatel nemá uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku, bude muset prostřednictvím webové aplikace Ministerstva práce a sociálních věcí žádost vyplnit. Po vyplnění žádosti bude zaměstnavateli automaticky vygenerována dohoda obsahující již nové znění o podmínkách programu Antivirus režimu A Plus.

Je důležité zmínit, že pro režim A Plus bude vytvořena nová verze způsobu vyúčtování. Ve srovnání s dosavadním postupem bude vyúčtování obsahovat nezbytná čestná prohlášení prokazující oprávnění čerpat zvýšený příspěvek. Do vyúčtování Antivirus Plus bude zaměstnavatel uvádět výhradně zaměstnance zařazené na překážku v práci podle § 208 zákoníku práce, jestliže došlo k nucenému uzavření/významnému omezení provozu.

Současně upozorňujeme, že je i nadále (i souběžně s režimem A Plus) možné čerpat příspěvky v rámci méně výhodného, ale zatím neomezeného režimu A.

Kontroly

V souvislosti s programem Antivirus je třeba opakovaně upozornit na jeho striktní podmínky, ke kterým se žadatel uzavřením dohody s Úřadem práce zavázal. Na ověření plnění těchto podmínek již od léta započaly chodit k žadatelům kontroly Úřadu práce.

Co se při takové kontrole zkoumá?

V zásadě plnění veškerých povinností, které se jakkoli týkají čerpání příspěvků v rámci programu ve vztahu k dotčeným zaměstnancům – řádné uzavření pracovní smlouvy a případných navazujících dodatků a dokumentace (např. mzdových výměrů), evidence docházky, překážek v práci a odpracované pracovní doby, výpočet a výplata mzdy a odvodů, interní směrnice a pokyny související s tzv. částečnou nezaměstnaností a doslova veškerá dokumentace a evidence k těmto procesům, vč. jejich souladu s informacemi uváděnými v měsíčních vyúčtování v rámci programu Antivirus.

Čerpáte-li jakékoli příspěvky z programu Antivirus, důrazně doporučujeme se na takovou kontrolu připravit, jelikož lze očekávat její provedení u naprosté většiny subjektů, které podporu čerpaly.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

 

AKTUALIZOVÁNO 05. 11. 2020

 

 

Zpět na články