Co Vás zrovna
zajímá.

Co má přinést návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci?

Na konci července 2021 předložilo Ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení návrh zcela nového zákona o preventivní restrukturalizaci (dále jen „Zákon“), jímž má být do českého práva transponována evropská směrnice o restrukturalizaci a insolvenci[1] (dále jen „Směrnice“).

Obecně

Připomínkové řízení k návrhu Zákona bylo ukončeno dne 27. srpna 2021, přičemž se předpokládá, že Zákon by mohl nabýt účinnosti v půlce tohoto roku.

Účelem Zákona je vytvořit právní rámec upravující mezistupeň, kdy se společnost ještě nenachází v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých důvodů není možná. V současné době mají sice podnikatelé možnost se se svými věřiteli domluvit neformální cestou, nicméně pouze v rovině smluvního práva, bez opory v podobě konkrétního institutu a možné ingerence soudu.

Podstata a podmínky preventivní restrukturalizace

Opatření upravující preventivní restrukturalizaci se budou podle návrhu Zákona vztahovat pouze na právnické osoby, jelikož se předpokládá, že fyzické osoby by nebyly schopné nést náklady, které s sebou preventivní restrukturalizace bude přinášet. Současně se má za to, že pro fyzické osoby je výhodnější využít možnost individuálního vyjednávání s klíčovými věřiteli, nebo aplikovat institut oddlužení, který lze rovněž využít i pro podnikající fyzické osoby.

Základní podmínkou pro vstup do preventivní restrukturalizace bude dobrá víra podnikatele v proveditelnost navrženého restrukturalizačního plánu jako takového. Požadavek na naplnění dobré víry by měl z režimu preventivní reorganizace vyloučit případy, kde bude již od počátku zřejmé, že návrhy podnikatele na restrukturalizaci jsou zjevně nereálné.

Preventivní restrukturalizace je dále určena pouze pro ty podnikatele, kteří se nenachází v úpadku ve formě platební neschopnosti.

Preventivní restrukturalizace by současně neměla sloužit ani podnikatelům, kteří řešení problému odsouvali v čase, a tudíž u nich nelze očekávat, že budou hradit závazky v době jejich splatnosti.

Preventivní restrukturalizace dále nebude přístupná ani podnikatelům:

(i) kteří by prostřednictvím ní sledovali nepoctivý záměr, (ii) kteří jsou v likvidaci, (iii) u nichž byl pravomocným rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení v posledních 5 letech zjištěn úpadek, nebo (iv) u nichž skončila preventivní restrukturalizace v posledních 5 letech pro nepoctivý záměr.

Základní principy preventivní restrukturalizace a restrukturalizační plán

Mezi základní principy preventivní restrukturalizace budou podle návrhu Zákona patřit rozličná opatření jako např. změna struktury majetku prodejem části majetku (restrukturalizace majetku), změna struktury dluhů (restrukturalizace dluhů), změna struktury vlastního kapitálu (restrukturalizace vlastního kapitálu), případně potřebné provozní změny. Vyjmenovaná opatření se následně vymezí v rámci tzv. restrukturalizačního plánu, který je výsledkem jednání společnosti s věřiteli.

Restrukturalizační plán jako takový bude v procesu preventivní restrukturalizace klíčovým dokumentem. S vypracováním restrukturalizačního plánu pomůže podnikateli tzv. restrukturalizační poradce, na kterého Zákon neklade speciální požadavky. Mělo by se typově jednat o krizového manažera.

Následně se přistoupí ke schválení restrukturalizačního plánu, přičemž bude třeba, aby s ním vyslovili souhlas dotčení věřitelé, jenž budou v plánu rozděleni podle jednotlivých hlasovacích skupin. Případný nesouhlas věřitele může nahradit soud v rámci restrukturalizačního řízení.

Dospěje-li restrukturalizace až do fáze řízení před soudem, ustanoví soud profesionálního a nestranného restrukturalizačního správce. Tím může být pouze insolvenční správce se zvláštním povolením. Souhlas s restrukturalizačním plánem dávají věřitelé.

Pokud pro restrukturalizační plán vysloví souhlas všichni věřitelé, tak ani nebude potřeba jeho schvalování soudem. Pokud ne, pak restrukturalizační plán bude nutné předložit k potvrzení soudu. K potvrzení soudu zároveň bude nutné předložit restrukturalizační plán v případě, že restrukturalizační plán: (i) snižuje pohledávky věřitelů či odkládá jejich splatnost a dotčení věřitelé s plánem nesouhlasí, (ii) předpokládá poskytnutí nového financování, (iii) navrhuje propuštění více než 25 % zaměstnanců.

Ochrana věřitelů a financování preventivní restrukturalizace

Vyjednávání o restrukturalizačním plánu a následné úspěšné provedení preventivní restrukturalizace mají současně usnadnit pravidla, která umožní ochránit společnost před věřiteli. Návrh Zákona zachovává tzv. dispoziční oprávnění dlužníka. To znamená, že management dotčené společnosti bude moci i nadále nakládat s majetkem společnosti a rozhodovat o záležitostech souvisejících s každodenním provozem.

Návrh Zákona rovněž umožňuje přerušení vymáhání individuálních nároků věřitelů, a to jednak v omezené formě vztahující se na jednotlivé věřitele nebo určitou kategorii věřitelů, či ve formě obecné, tedy vztahující se na veškeré věřitele společnosti (podobný způsob ochrany nyní nabízí moratorium dle insolvenčního zákona). Ochranu před věřiteli v této podobě bude schvalovat soud. V důsledku poskytnutí ochrany před věřiteli dojde i k odložení povinnosti podat insolvenční návrh po dobu trvání tohoto opatření.

Návrh počítá s maximální délkou trvání obecného moratoria po tři měsíce, s možností následného prodloužení o další tři měsíce.

Závěr

Pokud se povede včas Směrnici transponovat a vhodně nastavit pravidla, může se pak preventivní restrukturalizace stát účinným nástrojem, jak se jinak fungující podniky mohou vyhnout úpadku a překonat tak dočasný krizový stav. Proces transponování směrnice i nadále sledujeme a o detailech Zákona Vás budeme informovat v navazujících článcích.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této problematiky se na nás neváhejte obrátit.

 

Mgr. Nikol Čišecká, advokátní koncipientka – cisecka@plegal.cz

Mgr. Martin Heinzel, vedoucí advokát – heinzel@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

08. 02. 2022

 

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci).

Zpět na články