Co Vás zrovna
zajímá.

Lhůta pro zápis do evidence skutečných majitelů se blíží

Již za necelý měsíc uplyne lhůta, ve které mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost zapsat své skutečného majitele do tzv. evidence skutečných majitelů. Je Vaše společnost na splnění této povinnosti připravena?

Novelizace zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) a zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („rejstříkový zákon“), přinesly pro všechny právnické osoby nové povinnosti spočívající ve (i) vedení interní evidence údajů o jejich skutečných majitelích a (ii) provedení zápisu těchto údajů do neveřejné evidence skutečných majitelů.

Určení skutečného majitele je povinností každé právnické osoby již od 1. ledna 2017. Je na právnické osobě, respektive na členech jejích orgánů, aby skutečného majitele identifikovali a evidovali, případně uvedli, že skutečného majitele nelze stanovit či zjistit.

Právnické osoby, tedy zejména obchodní společnosti, zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. 1. 2019 do evidence skutečných majitelů; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (např. svěřenské fondy) musí tuto povinnost splnit do 1. 1. 2021. Během uvedené doby lze údaje do evidence zapsat bez povinnosti hradit soudní poplatek za zápis.

Skutečným majitelem právnické osoby je podle AML zákona ta fyzická osoba, která právně či fakticky, přímo či nepřímo má možnost vykonávat rozhodující vliv v právnické osobě. Má se za to, že při splnění podmínek podle předchozí věty skutečným majitelem je fyzická osoba, pokud: (i) sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv v právnické osobě nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %; (ii) sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě (i); nebo (iii) má být příjemcem alespoň 25 % zisku této právnické osoby. V případě, že žádná osoba nenaplňuje kritéria skutečného majitele, jak jsou uvedena výše, nebo nelze skutečného majitele zjistit či určit, zapíše se jako skutečný majitel člen statutárního orgánu dané právnické osoby anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. Pokud uvedená kritéria naplní více osob, zapíší se všechny tyto osoby.

Do evidence se o skutečném majiteli zapisují vedle osobních identifikačních údajů i údaje o podílu na hlasovacích právech a podílu na rozdělovaných prostředcích, či jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

K návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů je třeba doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány, tedy zejména (i) listiny, které dokládají totožnost skutečného majitele, jehož totožnost nelze ověřit z tuzemského registru obyvatel, a (ii) listiny, které dokládají pozici skutečného majitele. S ohledem na různorodé důvody určující pozici skutečného majitele nelze tyto listiny předem konkrétně definovat a je třeba vždy zkoumat konkrétní případ.

Údaje vedené v interní evidenci a stejně tak i údaje zapsané v neveřejné evidenci skutečných majitelů musí vždy odpovídat skutečnosti. Proto je třeba bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti provést zápis změny v interní evidenci společnosti a podat návrh na zápis změn v neveřejné evidenci skutečných majitelů.

Důsledkem nesplnění povinnosti evidovat skutečné majitele může být pro společnost faktická nemožnost využívat služeb úvěrových, finančních a dalších institucí, včetně např. bank, auditorů, leasingových společností či pojišťoven, stejně tak i komplikace v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Se zápisem do evidence skutečných majitelů Vám rádi pomůžeme.

 

Mgr. Jakub Málek, advokát – malek@plegal.cz

Denisa Vejmělková, právní asistentka – vejmelkova@plegal.cz

www.peytonlegal.cz

14. 12. 2018

 

Zpět na články