Co Vás zrovna
zajímá.

Nový program podpory podnikatelů – COVID – Gastro

Situace ohledně šíření onemocnění COVID-19 se s příchodem nové roku nezlepšila. Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo nový program COVID – Gastro kompenzující vybrané podnikatele, kteří byli povinni na základě platných opatření Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví svoje provozovny uzavřít či jinak omezit své podnikání.

Obecně

Nový program COVID – Gastro připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu byl schválen vládou již 4. ledna 2021. COVID – Gastro funguje na principu kompenzačního nástroje pro podnikatele, kterým byla krizovými opatřeními vlády omezena podnikatelská činnost. Stát dotčeným podnikatelům přispěje na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, splátky úvěru, odpisy, daně apod.

Pro podání žádosti o kompenzaci v rámci 1. výzvy se bude brát v potaz rozhodné období od 14. října do 10. ledna 2021.

Pravidla programu

O kompenzaci si budou moci zažádat podnikatelé, fyzické či právnické osoby, kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, u nichž došlo v přímé souvislosti s přijetím krizových opatření od 14. října 2020 či později k omezení provozování jeho podnikatelské činnosti, a zároveň v danou dobu zaměstnával zaměstnance v pracovním poměru nebo spolupracoval s osobami samostatně výdělečně činnými. Podmínky pro čerpání kompenzace musí být splněny kumulativně.

Výše kompenzace

Výše kompenzace bude za každého zaměstnance dosahovat do výše 400 Kč za den, po který byla podnikatelské činnost provozovatele na základě opatření omezena.

Výpočet kompenzace je závislý na počtu dnů mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády.

V případě zaměstnanců na částečných či zkrácených úvazcích si podnikatel žádající o kompenzaci započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek.

Indikovaný přehled sektorů a počet uznaných dnů pro stanovení výše podpory je stanoven v Příloze č. 2 programu.

Konečný výčet způsobilých sektorů bude upřesněn ve výzvě vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu podpory na základě programu.

Aby byla kompenzace poskytnuta, musí být splněny dodatečné podmínky programu, tzn. pro poskytnutí se počítají zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Finanční kompenzace plynoucí z nového programu je omezena vyčerpáním limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, výše podpory na jednoho příjemce podpory (podnik) je tedy maximálně 800 tisíc eur, což způsobí, že zejména větší retailový či řetězcový podnikatelé nebudou moci této podpory již využít, jelikož se do tohoto limit již započítává podpora v rámci programu COVID – Nájemné či Antivirus A Plus.

Žádost o kompenzaci

Žádosti bude možné podávat elektronicky od 15. ledna 2020 a to prostřednictvím Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vstup (registrace žadatele, přihlášení) do dotačního informačního systému AIS MPO je umožněn výhradně prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (portál eIdentita). Pro získání identity na portálu eIdentita může fyzická osoba využít eObčanku, NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz), čipovou kartu Starcos, Bankovní identitu nebo mojeID. Dále je možné ověření identity pomocí kombinace „Jméno, heslo, SMS“.

Součástí žádosti o poskytnutí kompenzace je čestné prohlášení žadatele obsahující zejména potvrzení, že:

 • všechny informace uvedené v žádosti o podporu jsou úplné a pravdivé;
 • je způsobilým žadatelem dle čl. 4 programu;
 • k datu podání žádosti je, a po celé období, za které žádá o poskytnutí podpory, byl podnikatelským subjektem oprávněným k provozování deklarované podnikatelské činnosti;
 • nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;
 • je daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
 • soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku;
 • dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 • soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • není v likvidaci;
 • podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19;
 • bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace Programu;
 • v případě poskytnutí podpory v požadované výši nedojde u příjemce k překročení limitu podpory dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise;
 • se vzdává dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti s omezením podnikání na základě krizových opatření vlády za období, za které žádá o poskytnutí podpory z programu;
 • neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Závěr

Doporučujeme pro aktuální informace sledovat webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Bližší informace o programu COVID – Gastro naleznete na webu MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny–258742/.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či v případě podpory s přípravou žádosti o podporu z programu COVID – Gasto jsme Vám k dispozici – neváhejte se na nás proto obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

14. 01. 2021

 

 

Zpět na články