Co Vás zrovna
zajímá.

Výzva 3 Programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 15. ledna Výzvu 3 k programu COVID – Nájemné. Stejně jako předchozí výzvy, i v tomto případě se jedná o pokračování programu nabízejícího finanční pomoc podnikatelům, kterým byla na základě vládních opatření omezena možnost poskytovat služby či podnikat.

Žádost o poskytnutí kompenzace v rámci programu lze podávat od 1. února 2021 do 1. dubna 2021. Stejně tak, jako tomu bylo u předešlých dvou programů, i nyní bude žádosti o kompenzace možné podávat pouze elektronicky, a to prostřednictvím systému AIS MPO.

Rozhodným obdobím, za které je poskytována podpora, je období od 1. října do 31. prosince 2020. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného čili nájemného uhrazené za rozhodné období.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Osobou oprávněnou pro přiznání podpory je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. Tato osoba v rozhodném období užívala provozovnu, která není v jejím vlastnictví, na základě nájemní smlouvy. Nájemní vztah žadatele k dané provozovně zároveň musel být účinný již před 1. říjnem 2020.

Oprávněným žadatelem, který dosáhne na příspěvek v rámci Výzvy 3 je také ten, na koho se vztahoval zákaz maloobchodní podnikatelské činnosti v provozovně na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 a v souvislosti s ním mu poklesl příjem alespoň o 66 %.

Podmínky pro přiznání podpory

Podmínkou pro přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem před podáním žádosti o podporu. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.

Upozorňujeme, že žadatel je povinen kontrolovat nepřekročení limitu kompenzace platného Dočasného rámce Evropské komise, pro které se podpory přiznané v jednotlivých výzvách COVID – Nájemné sčítají.

Dále je zapotřebí bezvadné vyplnění žádosti a doložení všech náležitostí, jako jsou zejména:

  • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020;
  • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory;
  • Čestné prohlášení pronajímatele, kterým prokáže existující nájemní vztah;
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3;
  • Pro žadatele, jejichž provozovny nebyly zavřené a prokazují pokles tržeb, bude v systému AIS MPO generováno čestné prohlášení potvrzující tento pokles u každé provozovny s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 a za 4. čtvrtletí roku 2019, v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 s uvedením výše tržeb za 4. čtvrtletí 2020 a za 3. čtvrtletí 2020.

Čestná prohlášení budou automaticky vygenerována v systému AIS MPO.

Změny oproti Výzvě 2 Programu COVID – Nájemné

Systém nově nabízí zjednodušení vyplňování žádosti ve formě přenosu dat pro ty žadatele, kteří prostřednictvím systému zažádali o finanční kompenzaci ve Výzvě 2 programu COVID – Nájemné, a tato žádost byla vyřízena kladně. V takovémto případě systém automaticky nabídne žadateli import dat z již podané žádosti.

Zjednodušení přichází také při podávání čestných prohlášení, kdy již nebude vyžadován úředně ověřený podpis.

Zrušuje se také překážka tzv. spřízněnosti osob, jež platila u Výzvy 2. Ta zabraňovala kladnému vyřízení žádosti v případě, že nájemce a pronajímatel byli osobami blízkými, osobou ovládající a ovládanou či jednající ve shodě.

Oproti předchozím verzím programu COVID – Nájemné poskytuje Výzva 3 kompenzaci i těm provozovnám, které ačkoli mohly zůstat otevřené, jsou schopné dokázat, že jim v důsledku vládních opatření spojených s koronavirovou epidemií klesly tržby oproti stejnému období v roce 2019 alespoň o 66 %.

Pomoc Evropské unie

Evropská komise rozhodla o prodloužení a navýšení tzv. Dočasného rámce pro opatření státní podpory, a to do 31. prosince 2021. Návrh na změnu a prodloužení této veřejné podpory byl podnícen šetřením Evropské komise mezi členskými státy, které zjišťovalo využívání Dočasného rámce ve vztahu k potřebám členských států.

Současně bylo rozhodnuto i o rozšíření jeho působnosti a navýšení limitu čerpání, který se zvýšil z původních 800.000 Euro na 1.800.000 Euro na podnik.

Zároveň je možné, aby podniky, kterým poklesl obrat alespoň o 30% oproti stejnému období minulého roku, žádaly o státní příspěvek na část fixních nákladů, a to až do výše 10 milionů Euro na podnik.

Závěr

Výzva 3 Programu COVID-Nájemné má za úkol částečně kompenzovat nájemné těm podnikatelům, kteří v důsledku koronavirové epidemie přišli na základě vládních opatření o možnost provozování podnikatelské činnosti a poskytování služeb. Jedná se o další státní zásah snižující dopady mimořádné epidemiologické situace na podnikatelský sektor.

 

V případě zájmu o pomoc s vyplněním nebo podáním Výzvy 3 Programu COVID-Nájemné či jakýchkoli dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Tereza Pšenčíková, LL.M. – právník

Mgr. Jakub Málek – partner

 

www.peytonlegal.cz

 

3. 2. 2021

 

 

 

Zpět na články