Co Vás zrovna
zajímá.

Aktuální informace o preventivním testování zaměstnanců od 17. 1. 2022

S účinností od 17. ledna 2022 vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, které zavádí nová pravidla pro povinné pravidelné testování zaměstnanců. Očekává se, že mimořádné opatření bude účinné dva až tři týdny.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé budou mít povinnost zajistit testování zaměstnanců antigenními testy (RAT) dvakrát týdně na pracovišti, a to tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Povinnost testování se týká mimo jiné i stážistů, přidělených zaměstnanců a dobrovolníků.

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnavatelé dále budou muset nastavit proces při odmítnutí testování zaměstnancem, kdy v této souvislosti budou mít povinnost:

  1. ohlásit odmítnutí testování příslušné krajské hygienické stanici, a
  2. zajistit režimová opatření pro takového zaměstnance, který bude do dalšího testování povinen nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný, dodržovat rozestupy min. 1,5 m od ostatních osob, stravovat se odděleně od ostatních a omezit setkávání s ostatními na nezbytnou míru, bude-li to proveditelné.

Zaměstnavatelé budou mít dále povinnost vést evidenci provedených testů v rozsahu data testování a jmen zaměstnanců, kteří k danému datu podstoupili test, plnit ohlašovací povinnosti při pozitivním testu a vystavovat potvrzení dle mimořádného opatření.

Zaměstnavatelé budou moci žádat o příspěvek na zakoupené a použité testy přes aplikaci na https://www.samotesty-covid.cz/.

Zaměstnanci

Pro zaměstnance to v praxi pak znamená, že na výzvu zaměstnavatele musí podstoupit (mimořádné opatření tuto povinnosti výslovně stanoví) antigenní test ve stanovené frekvenci na pracovišti dle výše uvedeného.

Výjimku z povinného testování mají zaměstnanci, kteří řádně doloží (Tečka či potvrzení), že:

  • podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test,
  • podstoupili v posledních 24 hodinách antigenní test provedený zdravotníkem,
  • se preventivně testují podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož jsou zaměstnanci, nebo
  • se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají s dalšími osobami s výjimkou osob žijících s nimi ve stejné domácnosti, nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti (např. home office).

Mimořádné opatření stanoví i podrobné podmínky postupu zaměstnance, kterému vyšel pozitivní test.

Možné konsekvence při odmítnutí testování zaměstnancem

Pokud zaměstnanec nesplní povinnost nechat se otestovat, tedy testování odmítne a nedoloží, že se na něj vztahuje jedna z výše uvedených výjimek, vznikají mu nové povinnosti plnit režimová opatření na pracovišti (nosit respirátor, stravovat se odděleně, dodržovat rozestupy apod.).

Při porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právního předpisu může za určitých podmínek dát vzniku výpovědnímu důvodu na straně zaměstnavatele, a to zejména dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce („pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“). V takovém případě je ale možné dát zaměstnanci výpověď pouze, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením takové povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi (vytýkací dopis).

Dále je třeba upozornit, že při posuzování, zda je naplněn citovaný výpovědní důvod, je třeba pečlivě posuzovat právě soustavnost či opakování porušení povinnosti a rovněž závažnost takových porušení.

Kupříkladu je třeba říct, že odmítnutí testování za současného pečlivého dodržování návazných režimových opatření je jistě menší závažnosti než případ, kdy by zaměstnanec, jak odmítl testování, tak i režimová opatření. V takovém případě by za určitých podmínek mohlo být uvažováno i o závažném porušení (není tu nutno vytýkacího dopisu a opakování pro dání výpovědi, je zachována výpovědní doba) nebo ve speciálních případech i o zvlášť hrubém porušení (možnost okamžitého zrušení pracovního poměru bez výpovědní doby).

Zaměstnavatel samozřejmě může přistoupit i k tomu, že zaměstnance zejména v případě nedodržení navazujících režimových opatření či jejich objektivní neproveditelnosti vykáže z pracoviště a zaměstnanec nebude pracovat a nebude mu ani poskytována náhrada mzdy, jelikož se bude jednat o překážku v práci na straně zaměstnance.

A co OSVČ a členové orgánů právnických osob?

Osoby samostatně výdělečné činné se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti.

Stejně jako OSVČ, tak i osoby ve funkcí členů orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti.

Pokud byste měli k tématu povinného testování jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

Ráchel Kouklíková, právní asistentka – kouklikova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

07. 01. 2022

 

 

Zpět na články