Co Vás zrovna
zajímá.

Na jakou přímou pomoc má zaměstnavatel od června 2020 nárok?

První hlavní vlna pandemie onemocnění COVID-19 je úspěšně zažehnána. Zaměstnavatelé mají za splnění podmínek programu nárok na příspěvky či jiné výhody poskytované Programem Antivirus, které zavedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) s účinností od 16. 3. 2020.

Smyslem a cílem programu je podpora zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří byli nepřímo ovlivněni nepříznivou situací pandemie koronaviru (COVID-19), spočívající v částečném krytí uhrazených mezd a odvodů za zaměstnance ve specifických situacích. Podpora má napomoci k zvládnutí měsíců, ve kterých zaměstnanci nemohli chodit do práci v běžném pracovním režimu a v i měsících následujících, ve kterých se budou stále zrcadlit restriktivní opatření přijatá z důvodu preventivních opatřeních před šířením koronaviru.

Tento článek v krátkosti shrnuje aktuální možnosti čerpání příspěvků z programu Antivirus, které mohou zaměstnavatelé uplatňovat ve vztahu k červnovým a pozdějším mzdám.

Pokračování režimu A programu Antivirus (nucené omezení provozu a karanténa)

K 31. 8. 2020 bude ukončen režim A programu Antivirus, který umožnuje kompenzovat náklady na zaměstnance, kterým byl zamezen výkon práce z důvodů přímo plynoucích z krizových opatření státu. Režim A taktéž kompenzuje náhradu mzdy zaměstnancům v karanténě.

Příspěvek je možné čerpat ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), až do výše 39.000,- Kč na zaměstnance za měsíc. Zaměstnavatel může o finanční příspěvek zažádat až do konce srpna toho to roku.

Pokračování režimu B programu Antivirus (překážky v práci na straně zaměstnavatele)

Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci nemohli vykonávat práci z důvodu překážek na straně zaměstnavatele (omezení provozu pro prostoje z důvodu COVID-19, zavedení částečné nezaměstnanosti z důvodu omezení poptávky po zboží a službách z důvodu COVID-19 či v případě omezení či uzavření provozu pro nedostatek pracovníků), mohou i nadále čerpat příspěvek v rámci Programu Antivirus režimu B.

Příspěvek je možné čerpat ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy (včetně odvodů), až do výše 29.000,- Kč na zaměstnance za měsíc. Zaměstnavatel může o finanční příspěvek zažádat až do konce srpna toho to roku.

Příspěvek bude čerpán na základě rámcové dohody uzavřené s Úřadem práce a následného vyúčtování za konkrétní měsíce. Zaměstnavatel nemůže tento typ příspěvku čerpat na zaměstnance pracujícího na základě DPP nebo DPČ. Příspěvek nelze uplatnit na zaměstnance odměňované platem či na zaměstnance, jejichž plat je hrazen z jinak veřejných zdrojů.

Návrh režimu C programu Antivirus (odpuštění pojistného na sociální pojištění)

Rozšíření programu Antivirus o režim C bylo navrženo MPSV jako novela zákona o sociálním pojištění a 29. 5. 2020 tento návrh ve stavu legislativní nouze schválila Poslanecká sněmovna. Návrh bude dále projednán Senátem a následně po podpisu prezidentem republiky by měl být zákon účinný dnem jeho vyhlášení.

Obsahem režimu C má být úplné odpuštění pojistného na sociální pojištění ze mzdy zaměstnance hrazeného zaměstnavatel pro pojistné za červen, červenec a srpen 2020, tj. 24,8 % z hrubé mzdy zaměstnance, pro zaměstnavatele zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců. Aktuálně probíhají jednání na legislativní úrovni, které hovoří o snížení limitu příspěvku tak, že by na něj měli nárok i zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci.

Zaměstnavatel, který se rozhodne využít režim C, v měsíčním výkazu pouze oznámí České správě sociálního zabezpečení snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné. Mělo by se tedy jednat de facto o „slevu“ na pojistném, nikoli o zpětný příspěvek jako u režimu B.

Podmínkou pro uplatnění má být závazek, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. V případě, že zaměstnavatel požádal o finanční příspěvek v rámci Režim B, již nelze čerpat výhody podle režimu C.

Odklad pojistného

Každý zaměstnavatel bez výjimky může využít odkladu pojistného na sociální pojištění ze mzdy zaměstnance (tj. 24,8% z hrubé mzdy) se sníženým penále o 80% platící pro pojistné za květen, červen a červenec 2020. Odklad pojistného nastupuje automaticky, pokud zaměstnavatel výši pojistného neuhradí v termínu. Jedinou podmínkou pro využití této výhody je skutečnost, že zaměstnavatel nesmí být v době odkladu veden jako dlužník České správy sociálního zabezpečení v prodlení.

 

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto tématu Vám jsme k dispozici.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

10. 06. 2020

 

Zpět na články