Co Vás zrovna
zajímá.

Nové povinnosti pro agentury práce a další změny v oblasti agenturního zaměstnávání

Koncem minulého roku došlo v pracovněprávní oblasti ke schválení několika důležitých novel – zákona o zaměstnanosti[1], zákoníku práce[2], zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a zákona o inspekci práce. S účinností ve své většině od 1. ledna 2024 přinesly tyto novely několik zásadních změn v dotčených oblastech, tedy nejen na poli zaměstnanosti a agenturního zaměstnávání, ale rovněž v oblasti kontrol inspekce práce (dále jen „Novela“), o kterých se můžete více dočíst v našem přehledovém článku zde.

Nyní jsme si pro Vás připravili sérii detailnějších článků, ve kterých se budeme postupně zabývat třemi hlavními okruhy změn, a to (i) pravidly v oblasti agenturního zaměstnávání, (ii) definicí nelegální práce a (iii) ručením za mzdové nároky subdodavatele ve stavebnictví.

V prvním článku zaměříme pozornost na oblast agenturního zaměstnávání, které byla Novelou věnována záměrně zvýšená pozornost. Vzhledem k tomu, že ze strany agentu práce byla poslední dobou zaznamenávána častá porušení, zabývá se Novela například procesem udělení a odejmutí povolení, definicí odborné praxe anebo informační povinností. Tyto změny by měly především zefektivnit dosavadní fungování agentur práce, ale rovněž poskytnout agenturním zaměstnancům vyšší ochranu, než tomu bylo doposud[3].

Změny podmínek pro vydání povolení
Novela významně zpřísnila podmínky pro vydání povolení k provozování agenturního zaměstnávání. Žadatelé tak musí nově prokazovat například svoji bezdlužnost, v širším rozsahu bezúhonnost nebo odbornou způsobilost, a v některých případech dokonce hradit vyšší kauci.

Bezdlužnost
Nově stanovená podmínka bezdlužnosti musí být splněna nejen při podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale především po celou dobu jeho existence. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) by mělo bezdlužnost ověřovat jednak při podání žádosti, ale i průběžně, a to nejméně jednou za 6 měsíců. Až samotná praxe však ukáže, v jakých intervalech tyto kontroly budou reálně uskutečňovány.

Existuje však výjimka, pro kterou není žadatel povinen bezdlužnost prokazovat, a to za předpokladu, že udělil souhlas s prokázáním bezdlužnosti generálnímu ředitelství Úřadu práce a za tímto účelem zprostil příslušný finanční úřad, celní úřad, orgán správy sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu povinnosti mlčenlivosti vůči generálnímu ředitelství Úřadu práce.

Bezúhonnost
Ačkoli byl požadavek bezúhonnosti již dříve vyžadován, došlo k jeho rozšíření i ve vztahu k dalším osobám. Kromě toho, že se i nadále vyžaduje, aby agentura práce nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku, musí nově tuto podmínku splňovat i osoba, která je členem statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby v takovém orgánu (například jednatel).

Odborná způsobilost
Dalším klíčovým bodem je úprava požadavků na kvalifikaci odpovědného zástupce agentury práce, resp. prokazování jeho odborné způsobilosti.

Novela mění definici odborné praxe, která nově spočívá v soustavném osobním výkonu činnosti v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.

Rozsah uvedeného výkonu je stanoven na minimálně 20 hodin týdně. Nejedná se však o jediný limit v tomto směru – odbornou praxi musí fyzická osoba získat v době 10 let bezprostředně předcházejících podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání. K žádosti musí být doklad o vzniku pracovního poměru s takovou fyzickou osobou vždy připojen.

Kauce
Doposud žadatelé skládali kauci ve výši 500.000,- Kč. Ta se ovšem nově zvyšuje na 1.000.000,- Kč, tedy o dvojnásobek. Navýšení se navíc vztahuje i na stávající agentury práce, kterým bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti vydáno přede dnem nabytí účinnosti Novely, tj. před 1. 1. 2024.

Agentury práce, které kauci již uhradily, tak mají povinnost ji navýšit do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Novely, tj. do konce března 2024. Pokud doplatek nebude do této doby na zvláštní účet MPSV uhrazen, povolení ke zprostředkování zaměstnání zanikne automaticky bez dalšího.

Vzhledem k výši doplatku, který není nikoli zanedbatelný, doporučujeme agenturám práce zvážit, zda uvedený druh povolení v praxi reálně využívají. V opačném případě lze zažádat o jeho odejmutí a ponechat si existující povolení pouze ke zbývajícím druhům povolení, tj. dle písm. a) nebo c), pokud jimi disponují.

Označení sídla
Novela dále upřesňuje, jakým způsobem musí být sídlo agentury práce povinně označeno, přičemž takové označení musí (i) být po celou dobu viditelné, a (ii) obsahovat jméno a identifikační číslo osoby, bylo‑li jí přiděleno; popřípadě obchodní firmu, jde‑li o podnikatele.

Nové důvody pro odejmutí povolení
Podmínky odejmutí povolení k provozování agenturního zaměstnávání (které bude nově odnímat MPSV, jak dále uvádíme) byly, zejména v reakci na soudní praxi, též upřesněny.

V prvé řadě Novela doplňuje další důvody, pro které bude povolení ze strany MPSV vždy povinně odňato. Mezi tyto se nově řadí případy, kdy agentura práce (i) umožní výkon nelegální práce, (ii) zastřeně zprostředkuje zaměstnání nebo totéž umožní, (iii) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení, nebo (iv) opakovaně neposkytne orgánům inspekce práce součinnost při kontrole.

Naopak situace, kdy agentura práce zprostředkuje zaměstnání v rozporu s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, byly z režimu povinného odnětí vyřazeny. Důsledkem jejich přesunutí do mírnějšího režimu je tak nyní odnětí povolení z těchto důvodů ponecháno na uvážení MPSV, který až po posouzení závažnosti daného porušení rozhodne, zda bude povolení odňato či nikoli.

Přesun agendy
Jak již bylo výše naznačeno, další důležitou změnu představuje přesun agendy související se zprostředkováváním zaměstnání (tj. vydáváním a odnímáním povolení) a vedením agentur práce. Tato oblast, doposud zajišťována generálním ředitelstvím Úřadu práce, tak nově spadá do působnosti MPSV.

Pokud tedy od nového roku budou agentury práce řešit jakékoli záležitosti a adresovat je správnímu orgánu, je nutné tuto změnu mít na paměti, aby vyřízení bylo úspěšné.

Informační povinnost
Kromě výše uvedených opatření dochází rovněž k rozšíření informací, které jsou agentury práce povinny pravidelně sdělovat do 31. ledna běžného roku pro statistické účely, nyní již MPSV.

Do povinného reportu musí agentury práce nově uvést identifikaci uživatele, ke kterému byli zaměstnanci agentury práce dočasně přiděleni, a počet zaměstnanců podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ‑ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem přidělených ke každému uživateli.

Též se mění způsob, jakým zaměstnavatelé plní svou informační povinnost při zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Nově bude tato povinnost splněna doručením informací pouze do datové schránky určené Úřadem práce nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou stanovenou ministerstvem. V současné době mohou zaměstnavatelé tuto povinnost plnit prostřednictvím formulářů, které jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV nebo Úřadu práce, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Podmínky skončení dočasného přidělení
Novela nezapomíná ani na ochranu dočasně přidělených zaměstnanců. V případě, že se uživatel rozhodne dočasné přidělení jednostranně ukončit, není již možné tak učinit ze dne na den, jako to dřívější úprava umožňovala. Nově dočasné přidělení skončí nejdříve 14. den po doručení jednostranného prohlášení uživatele.

Jak na to v praxi?
Zpřísnění podmínek pro výkon činnosti agentur práce vyžaduje včasnou reakci, a to nejen ze strany budoucích žadatelů, ale i již existujících agentur práce. V tomto kontextu bychom agenturám práce doporučili toto nepodcenit a ve stanoveném termínu, tj. do 31. 3. 2024:

  • doložit bezdlužnost nebo ověřit, že byl udělen souhlas k tomu, aby úřady komunikovaly mezi sebou;
  • doplatit kauci do nově stanovené výše (platí pro stávající agentury práce, které budou mít o zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti i nadále zájem).

Současně doporučujeme, aby agentury práce výkon své dosavadní činnosti podrobily důkladné kontrole a ujistily se, že nedochází k porušování podmínek vedoucí k riziku odnětí povolení, v kontextu Novely zejména, že neporušují zákonná pravidla na poli zaměstnanosti.

Závěr
Novela přinesla významné změny v oblasti zaměstnanosti a zprostředkování zaměstnání, na které budou muset agentury práce včas zareagovat. Stávající agentury by si měly zejména ověřit, zda splňují nově stanovené podmínky pro výkon jejich dosavadní činnosti. Naopak budoucí žadatelé jsou povinni již při podání žádosti doložit širší spektrum povinných dokumentů a informací.

Ačkoli většina změn, ať už ohledně způsobu vydávání a odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání, rozšíření informační povinnosti či přesunu stávající agendy, zavádí přísnější kritéria pro agentury práce, měly by tyto v praxi docílit jejich efektivnějšího fungování, ale rovněž zvýšit ochranu dočasně přidělovaných zaměstnanců. Zda tyto změny budou ve výsledku pozitivními, a tedy napomohou činnost agentur práce v oblasti zprostředkování zaměstnání skutečně dobře korigovat, ukáže až čas.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně agenturního zaměstnávání, nebo potřeby pomoci v jakékoli jiné pracovněprávní oblasti, se na nás neváhejte kdykoli obrátit.


[1] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[3] Nutno poznamenat, že navrhovaná změna ust. § 307b a § 307c zákoníku práce, v nichž mělo být zakotveno, že dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce u téhož uživatele nesmí přesáhnout tři roky za dobu pěti po sobě jdoucích let, čímž se mělo zabránit neregulovanému řetězení dočasných přidělení zaměstnanců, byla v rámci legislativního procesu nakonec zcela vypuštěna.

 

Mgr. Kateřina Lansdorfová, advokátní koncipientka – lansdorfova@plegal.cz

Ráchel Kouklíková, právní asistentka – kouklikova@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

1. 3. 2024

 

 

Zpět na články