Co Vás zrovna
zajímá.

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců v nouzovém stavu

Vláda ČR přijala dne 16. 10. 2020 usnesení č. 1049 o přijetí krizového opatření[1], kterým upravuje provádění pracovnělékařských prohlídek po dobu nouzového stavu. Opatření je účinné od 19. 10. 2020 a platí po dobu trvání nouzového stavu a upravuje vstupní lékařské prohlídky i periodické lékařské prohlídky a současně také stanoví, jak mají poskytovatelé pracovnělékařských služeb postupovat po ukončení nouzového stavu.

Vstupní lékařské prohlídky

Jednou z nejvýznamnějších změn opatření je nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek nových zaměstnanců čestným prohlášením. Na čestné prohlášení vláda nařizuje pohlížet jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání v následujících případech:

  • jedná se o osoby jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení opatření do ukončení nouzového stavu,
  • sjednaný druh práce je podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazen do kategorie první nebo druhé,
  • součástí sjednané práce nesmí být činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, až na některé výjimky,
  • u těchto osob dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka.

Osoby, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení opatření do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné a potřebují pro výkon své činnosti zdravotní průkaz, mohou nahradit zdravotní průkaz čestným prohlášením.

Vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání tvoří přílohu č. 1 opatření a je dostupné také například na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví[2]. Čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Periodické lékařské prohlídky

Vláda opatřením také udělila výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek, tyto prohlídky tedy není třeba v době trvání nouzového stavu zajišťovat a provádět.

Platnost lékařských posudků

Opatřením vláda rozhodla, že lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání tohoto nouzového stavu lze po dobu nouzového stavu považovat za nadále platné. Prodlužuje se platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek i lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky.

Pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá, prodlužuje se doba platnosti po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše 90 dnů. Při závěru posudku, který uvádí, že posuzovaná osoba je zdravotně způsobilá s podmínkou, se doba platnosti prodlužuje od ukončení nouzového stavu pouze po dobu dalších 30 dnů.

Pracovnělékařské služby po ukončení nouzového stavu

Opatřením je stanoveno, že poskytovatelé pracovnělékařských služeb po ukončení nouzového stavu mají provést vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku dotčené osoby a vydat lékařský posudek o její zdravotní způsobilosti k práci na žádost zaměstnavatele ve lhůtě, která je opatřením stanovena pro platnost čestného prohlášení nebo pro platnost lékařských posudků.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Kateřina Roučková, právní asistentka – rouckova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

10. 11. 2020

 

 

[1] https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/prohlidky.pdf

[2] https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/P%C5%99%C3%ADloha-k-Usnesen%C3%AD-vla%CC%81dy-C%CC%8CR_c%CC%8C_1049_PLS_C%CC%8Cestne%CC%81-prohla%CC%81s%CC%8Ceni%CC%81-2020-10-17-08_02_28.pdf

Zpět na články