Co Vás zrovna
zajímá.

Nový kompenzační program – COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo 1. dubna 2021 výzvu v souvislosti s usnesením vlády č.  278 ze dne 8. března 2021 a v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která představuje nový program COVID – Nepokryté náklady (dále jen „Program“).

Je třeba upozornit, že Program je alternativou k programu COVID – 2021, o kterém jsme Vás informovali v našem předchozím článku. Žadatelé o podporu si budou moci vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější.

Obecně

Cílem Programu je kompenzovat podnikatelským subjektům část ztráty (tedy nepokrytých nákladů) a formou finanční kompenzace jim pomoci vyrovnat se s poklesem tržeb v souvislosti s protipandemickými krizovými opatřeními vlády. Program má pomoci subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Dotace bude poskytována jako plošná podpora bez ohledu na sektor.

Podmínky programu

Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora dle výzvy, se považuje období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 (dále jen „Rozhodné období“). Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč/žadatele.

Kdo může o podporu žádat

O podporu může zažádat žadatel, který splňuje následující podmínky:

 • je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem;
 • v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesl obrat za Rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 % (obrat pro účely této výzvy bude vykazován dle Přílohy 2 výzvy):
 • jako srovnávací období si žadatel zvolí období od ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020;
 • žadatel, který vznikl (resp. stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020;
 • žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v průběhu období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, tak v průběhu období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 utlumena v důsledku relevantní skutečnosti (mateřská dovolená, doba čerpání rodičovského příspěvku, přerušení provozování živnosti z důvodu dlouhodobé nemoci apod.), si jako srovnávací období může zvolit období od 1. ledna do 31. března bezprostředně předcházející této skutečnosti, nebo kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020;
 • prokáže nepokryté náklady za Rozhodné období (detaily dle výzvy);
 • k 31. prosinci 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy 1 nařízení Komise (EU) č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci;
 • pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou;
 • ke dni podání žádosti nebylo rozhodnuto o jeho úpadku podnikatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci;
 • ke dni podání žádosti soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • ke dni podání žádosti nebyl v úpadku nebo v likvidaci;
 • ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2;
 • ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 • ke dni podání žádosti nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí́. Za nedoplatky se nepovažují ani platby daní či odvodů, které byly přihlášeny v rámci insolvenčního řízení žadatele, kterému byla povolena reorganizace. Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má́ žadatel stanoven splátkový́ kalendář̌ v souvislosti se šířením onemocnění́ COVID-19 a je tedy považován za bez dlužného;
 • dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše 1,8 milionu EUR na jednoho žadatele dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise (odkaz na originální znění dočasného rámce: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html).

Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány na základě tzv. upraveného výkazu zisku a ztráty sestaveného žadatelem za Rozhodné období, který musí být podepsán statutárním orgánem žadatele (nebo samotným žadatelem, je-li osobou samostatně výdělečně činnou) a osobou odpovědnou za jeho sestavení. Pokud ztráta po započtení dotací přesáhne částku 5 mil. Kč, je potřeba ověření statutárním auditorem nebo auditorskou společností. Požadavky pro prokázání výsledků hospodaření jsou k nalezení v Příloze č. 2 výzvy.

Žádost a její přílohy a náležitosti

K žádosti je nutné přiložit:

 • čestné prohlášení příjemce podpory (to systém AIS MPO vygeneruje automaticky);
 • upravený výkaz zisku a ztráty (sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2);
 • výkaz o poklesu obratu a přehled dotací (sestavené podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 výzvy); a
 • příp. zprávu auditora obsahující závěry auditora k upravenému výkazu zisku a ztráty podle požadavků uvedených v Příloze 2 výzvy.

Žádosti jsou podávány prostřednictvím informačním systému AIS MPO, a to od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.

Do systému se zejména vyplní:

 • název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele;
 • bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora;
 • název a adresa poskytovatele (systém generuje automaticky);
 • požadovaná částka podpory;
 • účel, na který chce žadatel podporu použít (systém generuje automaticky);
 • lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (systém generuje automaticky);
 • identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (systém generuje automaticky);
 • je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci
  • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán; nebo jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění);
  • osob s podílem v této právnické osobě;
  • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Ostatní podmínky a neslučitelnosti s dalšími programy

Žadatel může předložit pouze jednu žádost a nesmí ukončit svou činnost ve lhůtě nejméně do tří měsíců od získání podpory.

Podporu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programů COVID 2021, AGRICOVID, COVID Kultura, COVID – SPORT III Lyžařská střediska. V případě čerpání podpory z programu COVID – Ubytování II lze podporu kombinovat s tím, že za rozhodné období se považuje 23. leden 2021 až 31. březen 2021. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Závěr

Nový program COVID – Nepokryté náklady je alternativou k rovněž schválenému programu COVID – 2021. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo letáky, kde oba nové programy představuje – jeden oba programy v kostce srovnává a druhý přináší podrobnější informace.

Bližší informace o programu COVID – Nepokryté náklady naleznete na webu MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid—nepokryte-naklady–260347/.

Odkaz na výzvu: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2021/4/Vyzva-COVID-NepokryteNaklady.pdf.

V případě jakýchkoliv dotazů či v případě podpory s přípravou žádosti o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady jsme Vám k dispozici – neváhejte se na nás proto obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Veronika Pečová, právní asistentka – pecova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

14. 4. 2021

 

 

Zpět na články