Co Vás zrovna
zajímá.

Dotační program COVID 2021 přichází na scénu!

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo a vyhlásilo s platností od 26. března 2021 výzvu (dále jen „Výzva“) k novému dotačnímu programu COVID 2021.

Cílem této Výzvy je poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie nemoci COVID-19 či boji proti ní alespoň o 50 % poklesly tržby.

Obecně

Nový program podpory od Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele postižené celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 s názvem „COVID 2021“ byl schválen usnesením vlády ze dne 8. března 2021 č. 277. Cílem programu je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v České republice.

Podpora v rámci nového programu je poskytována za zaměstnance ve výši 500,- Kč na den (za zaměstnance se pro účely programu považují rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele).

Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Pokud měl žadatel k 11. lednu 2021 méně než tři zaměstnance vyjádřené jako FTE podle předchozího odstavce, stanoví se podpora ve výši 1.500,- Kč na den.

Podpora splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až (či jen) do výše 1.800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity (pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).

Rozhodné období

Podpora je určena na úhradu způsobilých výdajů oprávněných žadatelů v období od 1. února 2020 do 31. března 2021. Za rozhodné období se považuje období od 11. ledna do 31. března 2021.

Způsobilými náklady se rozumí náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. března 2021.

Podpora je poskytována formou dotace poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:

 1. je fyzickou nebo právnickou osobou a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem;
 2. v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %;
 3. má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE);
 4. nebyl ke dni 31. prosince 2019 podnikem v obtížích;
 5. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
 6. ke dni podání žádosti není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty;
 7. nemá k datu podání žádosti žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně; a
 8. není v likvidaci.

Podání a náležitosti žádosti

Žádost o podporu se podává opět prostřednictvím systému AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default). Do systému je nutné se zaregistrovat. Pokud je žadatel již v Systému registrován, není opětovná registrace nutná.

Pro úspěšnou registraci v systému žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) a datovou schránku (pokud žadatel není vlastníkem datové schránky, je možné provést registraci žadatele ručním vložením údajů).

Žádost musí obsahovat především ty náležitosti, které žadatel vyplní přímo v  systému. Jsou jimi především název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele; bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora; název a adresa poskytovatele; požadovaná částka podpory; účel, na který chce žadatel podporu použít apod.

K žádosti je žadatel povinen přiložit:

 • identifikaci srovnávacího období a zdůvodnění poklesu tržeb ve vazbě na pandemii nemoci COVID-19;
 • identifikaci zaměstnanců v pracovním poměru, spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele pro výpočet výše podpory, a výši jejich úvazku; a
 • čestné prohlášení, jehož vzor je součástí Výzvy.

Žádosti lze podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hod. do 31. května 2021 do 16:00 hod.

Ostatní podmínky a neslučitelnosti s dalšími programy

Žadatel může předložit pouze jednu žádost a nesmí ukončit svou činnost ve lhůtě nejméně do tří měsíců od získání podpory.

Podporu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programů COVID – Nepokryté náklady, AGRICOVID, COVID Kultura, COVID – SPORT III Lyžařská střediska. V případě čerpání podpory z programu COVID – Ubytování II lze podporu kombinovat s tím, že za rozhodné období se považuje 23. leden 2021 až 31. březen 2021. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Závěr

Nový program COVID 2021 má za úkol poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity podnikatelům, kteří v důsledku koronavirové epidemie přišli na základě vládních opatření o možnost provozování podnikatelské činnosti a poskytování služeb, a tím ztratili minimálně polovinu svého zisku. Jedná se o další státní zásah snižující dopady mimořádné epidemiologické situace na podnikatelský sektor.

Více informací o novém programu COVID 2021 zde https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-2021–260043/.

V případě zájmu o pomoc s vyplněním nebo podáním Výzvy programu COVID 2021 či jakýchkoli dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Eliška Vetýšková, právní asistentka – vetyskova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

31. 3. 2021

 

 

Zpět na články