Co Vás zrovna
zajímá.

COVID Nepokryté náklady – Výzva 2: Jaké změny přináší?

COVID Nepokryté náklady (dále jen „Program“) je jedním z kompenzačních programů, který napomáhá zmírňovat dopady vládních restrikcí spojených s pandemií nemoci Covid-19. Jak jsme Vás již informovali v našem článku, tento Program byl poprvé spuštěn v dubnu 2021, nyní následuje jeho druhá výzva (dále jen „Výzva 2“). V tomto článku si Vám dovolujeme představit novinky, které Výzva 2 přináší a podmínky, které je potřeba splnit za účelem dosažení kompenzací.

Účel Programu

Cílem Programu je kompenzovat podnikatelským subjektům část ztráty (tedy nepokrytých nákladů) a formou finanční kompenzace jim pomoci vyrovnat se s poklesem tržeb v souvislosti s krizovými opatřeními vlády. Program cílí na ty subjekty, jejichž obrat během rozhodného období poklesl alespoň o 50 % v porovnání s daným obdobím v minulém roce, tedy v roce 2019. Dotace bude poskytována jako plošná podpora bez ohledu na sektor.

Rozhodné období

Období, za které je možné podporu čerpat, plynule navazuje na konec rozhodného období stanoveného výzvou 1.  Podporu je tedy možné čerpat zpětně od 1. dubna 2021 do 31. května 2021.  Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, za které mu bude podpora dle Výzvy 2 vyplacena, zvolit pouze období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Pro účely doložení ztráty bude stejně jako ve výzvě 1 nutné dokázat ztrátu srovnáním zisků se stejný obdobím za rok 2019, tedy buďto s měsícem dubnem 2019, nebo s dubnem a květnem 2019.

Příjem žádostí a částka podpory

Žádosti je možné podávat od 28. června 2021 od 9:00 hodin, posledním dnem pro podání pak bude 13. září 2021. Podávání žádostí je zajišťováno prostřednictvím systému AIS MPO.

Maximální částka podpory je stanovena na 15 milionů Kč na jednoho žadatele za rozhodné období a měsíc duben 2021, nebo 25 milionů Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období za měsíce duben a květen 2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Současné čerpání jiných programů a dotace EU

Žadatel je povinen předložit přehled veškerých dotací a prostředků, které již získal, pro které získal nezpochybnitelný příslib nebo o které si požádal a není o nich ke dni podání rozhodnuto. Žadatel je povinen do Programu přiznat poskytnuté i očekáváné dotace a podpory notifikované dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise (dále jen „Dočasný rámec“) na způsobilé výdaje. Pokud žadatel dosáhnul na jakoukoli jinou podporu, poskytnutou mimo schéma bodu 3.1. Dočasného rámce, je povinen ji také přiznat. Žadatel je taktéž povinen zahrnout odpovídající část podpory poskytnuté v rámci programů Antivirus. Pokud je žadatel příjemce kompenzačního bonusu, v případě schválení žádosti v rámci Programu COVID Nepokryté náklady je jeho povinností odpovídající část vrátit. Podporu v rámci Výzvy 2 k Programu COVID Nepokryté náklady lze kombinovat s Programem COVID 2021.

Žádost o podporu

Podmínky žádosti zůstaly od výzvy 1 nezměněny, stejně jako okruh subjektů, kteří jsou o podporu oprávnění požádat. K žádosti je dále nutné přiložit následující dokumenty:

  • čestné prohlášení příjemce podpory (to systém AIS MPO vygeneruje automaticky);
  • upravený výkaz zisku a ztráty (sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2);
  • výkaz o poklesu obratu a přehled dotací (sestavené podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2); a
  • v případech, kdy je to podle Přílohy 2 Výzvy 2 vyžadováno, Zprávu auditora obsahující závěry auditora k Upravenému výkazu zisku a ztráty podle požadavků uvedených v Příloze 2 Výzvy 2.

 Oprávněný žadatel je takový žadatel, který:

  • je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem;
  • v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesl obrat za rozhodné období oproti stejnému období roku 2019 období alespoň o 50 %. Obrat pro účely této Výzvy 2 bude vykazován dle Přílohy 2 Výzvy 2. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. dubnu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla v průběhu Rozhodného období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od 1. dubna 2019 do konce roku 2020. V případě, že si žadatel zvolí jako rozhodné období pouze duben 2021 a vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. dubnu 2019, či byla jeho podnikatelská činnost v Rozhodném období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti, pak si jako srovnávací období může zvolit kterýkoliv měsíc od 1. dubna 2019 do konce roku 2020;
  • prokáže nepokryté náklady za rozhodné období dle bodu 3.3 Výzvy 2;
  • žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše na jednoho žadatele dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise; a zároveň
  • splňuje další dílčí podmínky stanovené Výzvou 2.

Závěr

Výzva 2 Programu COVID Nepokryté náklady navazuje na první výzvu a představuje tak další ze série kompenzačních programů. Oproti první výzvě Program Výzvy 2 přináší některé změny, jako například možnost čerpání podpory pouze za část rozhodného období, nebo přísnější podmínky stran čerpání podpor z jiných programů, včetně nutnosti přiznání všech poskytnutých i očekáváných dotací a podpor notifikovaných dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise na způsobilé výdaje.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či v případě podpory s přípravou žádosti o podporu z Programu COVID – Nepokryté náklady jsme Vám k dispozici – neváhejte se na nás proto obrátit.

 

 

Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

Barbora Fuková, právní asistentka – fukova@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

29. 06. 2021

 

 

Zpět na články