Co Vás zrovna
zajímá.

Prodloužení dočasné ochrany občanům Ukrajiny opět umožněno – do kdy lze prodloužit a jaké další změny cizince čekají?

Ke dni 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 454/2023 Sb., tzv. Lex Ukrajina VI, kterým došlo k novelizaci zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace („Novela“).

Novela tak opětovně umožňuje občanům Ukrajiny, kteří jsou v současné době držiteli tzv. dočasné ochrany[1], si zažádat o její prodloužení o dalších 12 měsíců, tedy až do 31. 3. 2025. Žádat nemusí pouze ty osoby, kterým byla dočasná ochrana poskytnuta až v tomto roce.

Ačkoli proces prodlužování dočasné ochrany zůstal prakticky beze změn, považujeme za důležité si připomenout nejen jeho jednotlivé fáze včetně povinných lhůt, ale rovněž upozornit na některé další důležité změny, které Novela přinesla.

Proces prodlužování dočasné ochrany
K prodlužování dočasné ochrany dochází opět ve dvou fázích, a to za předpokladu, že ze strany žadatele dojde ke splnění předem stanovených podmínek, zejména pak dodržení stanovených lhůt.

  1. Registrace prostřednictvím webového portálu
    V rámci první fáze je nutné provést online registraci prostřednictvím Informačního portálu pro cizince, a to nejpozději do 15. 3. 2024. Osoby starší 15 let se mohou registrovat samy, naopak registrace mladších osob musí být vždy provedena ze strany jejich oprávněného zástupce.

Nově se žadatel musí přihlásit prostřednictvím vlastního uživatelského účtu, který si pro tyto účely musí založit, pokud se tak nestalo již dříve.[2] Při jeho založení je nutné uvést e-mailovou adresu, ke které má žadatel neustálý přístup, neboť přihlášení k účtu prostřednictvím jiných údajů není možné. Samotná online registrace probíhá v několika po sobě jdoucích krocích, které jsou podrobně vysvětleny v návodu Ministerstva vnitra, který naleznete zde.

V rámci registrace musí žadatel doplnit své osobní údaje a místo aktuálního pobytu v České republice. Pokud bude registrována osoba mladší 15 let, uvede oprávněný zástupce rovněž adresu a název školy, či školky, kde nezletilý plní povinnou školní docházku a současně osobní vazbu k němu.

Pokud nebude registrace do uvedeného termínu provedena, dočasná ochrana k 31. 3. 2024 automaticky zanikne. I tuto situaci však bude možné zachránit podáním nové žádosti, a to shodným způsobem, jako když cizinec žádal poprvé. Riziko však spočívá v tom, že oproti prodloužení bude v takovém případě ze strany ministerstva opětovně posuzováno, zda žadatel stále splňuje podmínky pro udělení, a tedy nelze zaručit, že dočasná ochrana bude udělena. Doporučujeme se proto zbytečně nevystavovat případným komplikacím a provést registraci za účelem prodloužení včas.

V rámci online registrace bude rovněž rezervován konkrétní termín osobní návštěvy žadatele na pracovišti Ministerstva vnitra odboru azylové a migrační politiky („MV OAMP“). Jedná se o jeden z obligatorních kroků, bez kterého nebude online registrace provedena.

Po úspěšném dokončení registrace bude dočasná ochrana žadatele prodloužena do 30. 9. 2024.

I nadále je zachována možnost ověřit si tuto skutečnost, tj. prodloužení dočasné ochrany a platnost registrace, přes webový portál cizince (odkaz zde), a to vyplněním jednacího čísla žádosti o prodloužení dočasné ochrany a data narození.

  1. Vyznačení vízového štítku
    Druhá fáze spočívá v povinnosti žadatele se osobně dostavit na příslušné pracoviště MV OAMP v rezervovaném termínu a současně s sebou přinést veškeré požadované dokumenty.

V této souvislosti Novela zavedla nový požadavek vztahující se k potvrzení o zajištění ubytování, který představuje jeden z možných dokladů, prostřednictvím kterého lze ubytování doložit. Potvrzení tak musí být nově opatřeno úředně ověřeným podpisem, ať už ze strany vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu či nemovitosti. Tato povinnost se vztahuje na všechny žadatele bez výjimky, tedy i v případě, že ke změně jejich bydliště od posledního prodloužení dočasné ochrany nedošlo.

Během této návštěvy bude žadateli vyznačen vízový štítek, na základě kterého bude dočasná ochrana prodloužena až do 31. 3. 2025.

Další změny
V případě, že dojde k úspěšnému prodloužení dočasné ochrany, i nadále bude osoba s dočasnou ochranou moci čerpat výhody, které z tohoto institutu pro ni vyplývají. Jedná se tak například o volný přístup na trh práce nebo poskytnutí podpory, ať už finančního charakteru nebo v souvislosti se zajištěním ubytování. Tyto výhody byly Novelou rozšířeny o tzv. institut asistovaného návratu, prostřednictvím kterého bude osobě s dočasnou ochranou, která se dobrovolně rozhodne pro návrat na Ukrajinu, poskytnuta peněžitá podpora. Využití této podpory však podléhá přísnému limitu – zažádat o ni lze pouze jednou, a to nejpozději do tří měsíců před koncem platnosti oprávnění k pobytu.

Limitace se nově zavádí i v případě bezplatného nouzového ubytování, které mohou osoby s dočasnou ochranou využít po dobu max. 150 dnů. Tento limit se neuplatní pouze ve vztahu k tzv. zranitelným osobám. Jinak tomu ale bude od září tohoto roku, kdy bude zaveden jednotný limit 90 dnů již pro všechny. Pokud tedy k 1. září 2024 bude mít osoba s dočasnou ochranou 90denní dobu vyčerpanou, bude povinna nouzové ubytování opustit, případně si sjednat standardní nájemní vztah za úplatu.

Změny Novela dále přináší v oblasti zdravotnictví, neboť zrušila výjimku umožňující pozastavení zdravotního pojištění v případě, že osoba s dočasnou ochranou odcestuje na území Ukrajiny na dobu delší než 1 měsíc. Namísto toho se nyní uplatní již standardní pravidla, tj. při pobytu kratším než 6 měsíců je osoba s dočasnou ochranou i nadále účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, a je tedy povinna k úhradě pojistného, případně k plnění dalších povinností stanovených zákonem.

Rovněž ani oblast školství nezůstala beze změn. V souvislosti se zahájením nového školního roku 2024/2025 se budou zápisy do mateřských a základních škol pro všechny děti a žáky konat již ve standardních termínech a standardním způsobem. Zároveň se například ruší možnost vytváření tzv. segregovaných tříd a oddělení, nebo také výjimka z požadavku znalosti českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny.

Závěr
Novela zavedla v souvislosti s dočasnou ochranou mnoho změn. Ty nejzásadnější se samozřejmě týkají samotného prodlužování. Zaměstnavatelům proto doporučujeme, aby si u svých zaměstnanců, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, ohlídali, že stanovené termíny pro prodloužení byly dodrženy a dočasná ochrana tak bude bez jakýchkoli problémů o rok prodloužena.

V případě jakýchkoli dotazů či potřeby pomoci v oblasti zaměstnávání cizinců či pracovního práva jsme Vám samozřejmě v PEYTON legal rádi k dispozici.


[1] Zda se jedná o dočasnou ochranu, lze snadno zjistit z kódu uvedeného na vízu cizince, kterým je některý z následujících: D/DO/667, 668, 669, 767, 768, 769, 867, 868, 869.

[2] Upozorňujeme, že se jedná o službu, která byla zprovozněna k 1. 7. 2023. Pokud si tedy od tohoto data žadatel nepotřeboval z jakýchkoli jiných důvodů sjednat online termín na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra, bude si muset nový uživatelský účet nyní založit, což může učinit zde.

 

Mgr. Kateřina Lansdorfová, advokátní koncipientka – lansdorfova@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

26. 2. 2024

 

 

 

 

Zpět na články