Co Vás zrovna
zajímá.

Nové povinnosti při oznamování slev dle novely zákona o ochraně spotřebitele

Dne 6. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zejména transponuje dvě směrnice EU, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/770 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/2161 a obsahuje řadu významných změn v oblasti spotřebitelského práva.

Přijatou novelou mimo jiné došlo v souladu s evropskou právní úpravou k rozšíření zákona o ochraně spotřebitele o nový § 12a, který upravuje povinnosti podnikatele související s oznamováním slev. Mezi cíle této úpravy patří posílení transparentnosti při informování spotřebitele o slevách a zejména zabránění umělému navyšování ceny a klamání spotřebitelů o výši poskytované slevy.

Pravidla při oznamování slev

Nově při informování o slevě z ceny výrobku musí být uvedena jakožto referenční cena informace o nejnižší ceně výrobku v zákonem vymezeném časovém období.

Touto nejnižší cenou se dle § 12a odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele rozumí nejnižší cena výrobku, za kterou jej podnikatel jako prodávající nabízel a prodával:

  • v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo
  • od okamžiku, kdy prodávající začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
  • v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně (dle unijních výkladových pokynů se musí jednat o zvyšování slevy, k němuž dochází kontinuálně bez přerušení).

Kromě informací o nejnižší ceně výrobku musí být vždy spotřebitel informován o konečné ceně prodávaných výrobků. To znamená, že i v případě krátkodobých plošných slev musí být každý výrobek označen nejnižší referenční cenou a cenou platnou v okamžiku nabídky.

Povinnost uvádět informaci o nejnižší ceně výrobku jako ceně referenční neznamená, že by prodávající nemohl uvádět i jinou další cenu (například cenu obvyklou či cenu předchozí před oznámením slevy). Musí být však řádně vysvětleno, o jakou cenu se jedná, tato jiná cena nesmí způsobovat záměnu s nejnižší referenční cenou a nesmí snižovat pozornost spotřebitele od povinně uváděné nejnižší referenční ceny.

Zároveň je při komunikování slevy s uváděním její procentní výše, mj. i dle unijních výkladových pokynů, doporučováno tato procenta stanovovat z povinně uváděné nejnižší referenční ceny výrobku, a nikoliv z jiné ceny, která je u výrobku uváděna, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele.

Je stanoveno, že nová zákonná regulace související s oznamováním slev se nevztahuje na výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby (k tomuto viz dále).

Kdy se pravidla pro oznamování slev uplatní?

Nová pravidla pro oznamování slev musí dodržovat všichni podnikatelé, kteří prodávají nebo nabízí k prodeji výrobky spadající do jejich obchodní činnosti a v obchodním styku jednají se spotřebitelem.

Nově stanovené povinnosti se tedy nevztahují na zprostředkovatele, kteří pouze poskytují obchodníkům prostředky k prodeji jejich výrobků. Zprostředkovatelé však nemohou být skutečnými prodejci výrobků, či výrobky prodávat jménem jiného prodávajícího – v takovém případě by museli nová pravidla oznamování slev také dodržovat.

Nově zavedená pravidla se uplatní pro veškerá sdělení, která mohou u spotřebitele vyvolat dojem snížení ceny při všech způsobech prodeje. Není tedy rozlišováno mezi tím, zda se jedná o prodej v kamenných prodejnách či například prodej prostřednictvím internetu (zejména e-shopy).

Mezi sdělení, která mohou u spotřebitele vyvolat dojem snížení ceny, spadá například oznámení typu „speciální nabídka“ či „Black Friday“ a úprava oznamování slev se vztahuje také na plošná oznámení o slevě, do které mohou být zahrnuty i veškeré aktuálně prodávané výrobky v nabídce prodávajícího. V tomto případě nemusí být nejnižší cena uvedena na stejném nosiči, kde je komunikováno oznámení o slevě, ale například pokud se jedná o oznámení (banner) vystavené v kamenné prodejně oznamující „dnes sleva 20 % na vše“ je nutné, aby u každého jednotlivého výrobku byla uvedena požadovaná nejnižší referenční cena.

Naopak se nová právní úprava nebude obecně uplatňovat při:

  • všeobecné komunikaci, která neupozorňuje na konkrétní slevové akce, ale pouze informuje spotřebitele o prodávaných výrobcích za předpokladu, že taková komunikace nevyvolává zdání slevy,
  • skutečně přizpůsobených slevách v rámci věrnostních programů, jakožto slevách jen pro vymezenou skupinu zákazníků (zejména sleva při zvláštních příležitostech jako jsou např. narozeniny zákazníka, sleva za předchozí nákupy zákazníka, či sbírání bodů, které zákazník využije k získání slevy u dalšího nákupu); upozorňujeme však, že nová právní úprava se bude nadále vztahovat na obecně oznamované slevy například pro všechny členy věrnostního programu přístupné většině spotřebitelů (například „sleva 20 % pro všechny členy věrnostního programu“),
  • kombinovaných nebo vázaně podmíněných nabídkách (například „sleva 20 % při koupi tří výrobků“).

Výjimky z nových povinností při oznamování slev

Jak již bylo uvedeno výše, popsané povinnosti při oznamování slev se neuplatní v případě slev u výrobků, které podléhají rychlé zkáze (tedy produktů citlivých na čas a teplotu, které vyžadují pečlivou manipulaci a přepravu, aby se zachovaly jejich vlastnosti), nebo u výrobků s krátkou dobou spotřeby.

Není přesně definováno, které zboží do této výjimky konkrétně spadá, typicky se však bude jednat o čerstvé potraviny a nápoje buď určené k okamžité konzumaci či se stanovenou krátkou dobou spotřeby. Mezi příklady výrobků, které podléhají rychlé zkáze a výrobků s krátkou dobou spotřeby, lze jistě řadit jogurty a jiné mléčné výrobky, zmrzliny, lahůdkářské výrobky, masné výrobky a uzeniny, ovoce, zeleninu, čerstvé pečivo, chlazenou drůbež a drůbeží výrobky, vejce, čerstvé chlazené ryby a rybí výrobky.

Jedná se tedy především o zboží, které je označeno datem použitelnosti („spotřebujte do“), tedy které po uplynutí této doby není možné dále prodávat. Dále se výjimka týká případů, kdy výrobky nejsou označeny datem použitelnosti ani datem minimální trvanlivosti z důvodu, že jde o výrobky určené k okamžité spotřebě. Naopak se domníváme, že zboží pouze s uváděným minimálním datem spotřeby do této výjimky patrně zahrnuto nebude a bude tedy nutné při oznamování slev z jejich ceny dodržovat nově stanovená pravidla.

Výjimka z nových povinností při oznamování slev se nicméně nevztahuje pouze na potraviny. Bude zahrnovat také nepotravinářské výrobky, které vykazují podobné vlastnosti jako potraviny označené datem použitelnosti či určené k okamžité spotřebě, například se tedy bude jednat o řezané květiny.

Důvodem zavedení této výjimky je zejména to, že takové zboží mohou mít prodávající potřebu zlevňovat častěji, aby došlo k jeho prodání před uplynutím stanoveného data spotřeby. K výše uvedenému ovšem upozorňujeme, že jednoznačná praxe kontrolních orgánů, natož pak judikaturní závěry k tomuto však logicky prozatím nejsou k dispozici.

K upřesnění je vhodné ještě doplnit, že tato výjimka se vztahuje na zboží, které podléhá zkáze kvůli svému fyzickému složení a vlastnostem, nikoli na zboží, u něhož dojde k „zastarání“ v obchodním smyslu, jako může nastat u sezónního oblečení.

Závěr

Nově zavedená regulace se vztahuje na všechny podnikatele jako prodejce zboží ve styku se spotřebiteli a vzhledem k tomu, že již nabyla účinnosti, je nutné, aby tito prodejci zajistili její dodržování.

Pro dotčené prodejce to znamená zejména úpravu postupů při oznamování slev tak, aby byla v souladu s novými pravidly. To vše s cílem posílení transparentnosti při informování o slevách vůči spotřebitelům.

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s výše popsanou novou regulací oznamování slev či v případě potřeby pomoci se zavedením správných postupů komunikace slev se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

 

Mgr. Kateřina Roučková, advokátní koncipientka – rouckova@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

JUDr. Miloš Kulda, Ph.D., advokát – kulda@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

03. 02. 2023

 

Zpět na články