Co Vás zrovna
zajímá.

Obnovení programů COVID – Nepokryté náklady a COVID – 2021

Na konci loňského roku schválila Vláda ČR obnovení programů COVID – Nepokryté náklady a COVID – 2021. Vedle programu Antivirus a kompenzačního bonusu tak podnikatelé budou moci čerpat za splnění jejich podmínek jednu z těchto dvou kompenzací. Programy mají zmírnit negativní dopady na podnikatelskou sféru v posledním kvartálu roku 2021, kdy kvůli pandemii nemoci COVID-19 došlo k omezení obchodu a služeb.

COVID – 2021

Program COVID – 2021 má za cíl pomoci podnikatelům, kterým v důsledku pandemie nemoci COVID-19 či boji proti ní během rozhodného období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 30 % (tj. propad výnosů z vlastního výkonu a zboží) ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (srovnávací období). Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. listopadu 2019, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v období od listopadu 2019 do října 2021.

Podpora je určena především žadatelům, kteří splňují následující podmínky:

  • je fyzickou nebo právnickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem;
  • v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci podnikatelské činnosti poklesly tržby během rozhodného období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 %;
  • měl ke dni 1. listopadu 2021 alespoň jednoho zaměstnance, kdy se se pro účely tohoto programu za zaměstnance rozumí spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob) a jednatelé se smlouvou o výkonu této funkce;
  • dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše (dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory) ;
  • opakovaně neporušoval mimořádná nebo krizová opatření přijatá v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19;
  • splňuje další dílčí podmínky, které budou upřesněny ve výzvě.

Podpora je v případě poklesu obratu o alespoň 30 %, ale méně než 50 %, poskytována ve výši 300,- Kč za den a každého zaměstnance. V případě poklesu obratu o více než 50 %, bude podnikatel moci žádat o dotaci ve výši 500 Kč,- za den a každého zaměstnance. Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci, kteří byli přihlášeni k 1. listopadu 2021 k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Způsobilými náklady jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. prosince 2021.

COVID – Nepokryté náklady

Účelem druhého programu je kompenzovat podnikatelským subjektům část nákladů, které nejsou pokryty příjmy. Nárok na podporu v rámci programu COVID – Nepokryté náklady vznikne v případě poklesu tržeb v rozhodném období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a to alespoň o 30 % v porovnání se srovnávacím obdobím (roku 2019, popř. roku 2018). Pokles tržeb budou podnikatelé prokazovat upraveným výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.

Oprávněný žadatel je takový žadatel, který:

  • je fyzickou nebo právnickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem;
  • v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 %;
  • se nachází ve ztrátě za rozhodné období;
  • splňuje další dílčí podmínky, které budou upřesněny ve výzvě.

Stát bude poskytovat příspěvek plošně, bez ohledu na sektor, a to na 40 % nepokrytých nákladů s limitem 30 milionů korun na žadatele. V případě poklesu obratu o alespoň 50 % za rozhodné období činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů. Kompenzace ve výši 90 % nepokrytých nákladů mohou dostat mikropodniky (tj. podniky s max. 10 zaměstnanci a obratem do 2 mil. EUR), kterým se kvůli pandemii a opatřením propadly tržby o 80 %.

Nepokrytými náklady se rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu a notifikované dle odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B a další dotace na způsobilé výdaje.

Podání žádosti

Žádost o podporu bude možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default). K registraci žadatele je nezbytné si zřídit identitu fyzické osoby (účet) na portále https://www.identitaobcana.cz/. Pokud je žadatel v systému již registrován, není nutná nová registrace. Termín zahájení příjmu žádostí však zatím nebyl zveřejněn.

Závěr

Dotační programy nebude možné vzájemně kombinovat, a to ani s případným kompenzačním bonusem, avšak bude umožněn souběh s programem Antivirus. Více informací najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, kde naleznete také avízo výzev z programu COVID – Nepokryté náklady a COVID – 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů či v případě podpory s přípravou žádosti o podporu z programu COVID – 2021 nebo COVID – Nepokryté náklady jsme Vám k dispozici – neváhejte se na nás proto obrátit.

 

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

Kristýna Nguyenová, právní asistentka – nguyenova@plegal.cz

 

10. 01. 2022

 

www.peytonlegal.cz

Zpět na články