Co Vás zrovna
zajímá.

Ekoznačení v České republice z právního pohledu

Ekoznačení (ecolabelling) je dobrovolné označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí a ke zdraví spotřebitele a jejich kvalita je na vysoké úrovni.

Hlavní myšlenky ekoznačení

Ekoznačení dává zákazníkovi jistotu, že výrobek splňuje přísná environmentální kritéria, která zahrnují kvalitní vstupní suroviny, šetrný způsob výroby a možnost recyklace.

Kritéria ekoznačení poskytují návody a pokyny pro společnosti, které chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí a zaručit účinnost svých ekologických opatření.

Ekoznačky

Ekoznačky jsou nástrojem označování výrobků a služeb, které mají snížené či žádné negativní dopady na životní prostředí, než mají jiné srovnatelné výrobky či služby. Obecně ekoznačkami mohou být označeny výrobky, které splňují určitá stanovená kritéria a spadají do posuzovaných kategorií výrobků.

Označení ekoznačkou musí projít kontrolním a schvalovacím procesem pověřené třetí strany. V České republice posuzuje produkty a ekoznačku uděluje CENIA – česká informační agentura životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí[1].

Ač je ekoznaček vícero, CENIA v České republice certifikuje dva typy ekoznaček, a to:

 1. ekoznačku Evropské unie (Ecolabel EU), a
 2. českou národní ekoznačku (Ekologicky šetrný výrobek či služba).

Ekoznačka EU

Regulace ekoznačky Evropské unie (EU) vychází z právních předpisů Evropské unie, a to zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU (dále jen „Nařízení“) a pravidelně aktualizovaných prováděcích nařízení pro jednotlivé produkty, pro které je možné označení ekoznačkou získat.

Nařízení vychází ze zásad mezinárodní normy ISO 14024 a tématu ekoznačky se věnuje i známá Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal)[2].

Ekoznačka EU může být udělena produktům na trhu celé Evropské unie. Prostřednictvím jedné značky tak mohou být jednotlivé produkty propagovány po celém Evropském hospodářském prostoru.

Logo ekoznačky EU má podobu stylizované květiny se symbolem Є uprostřed a nápisem EU Ecolabel. Nedílnou součástí značky je rámeček s číslem licence v požadovaném tvaru.

Ekoznačení v České republice z právního pohledu 1

Zdroj: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabel-and-green-public-procurement.html

Ekologicky šetrný výrobek či služba

Ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba jsou udělovány v rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb produktům, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí.

Program vychází z technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I. a řídí se Pravidly o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb vydanými Ministerstvem životního prostředí.

Ekoznačení Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba se vztahují jen na produkty nabízené na trhu České republiky.

Logo ekoznačení tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný výrobek, resp. Ekologicky šetrná služba v horní části a registračním číslem označeného produktu v části spodní.

Ekoznačení v České republice z právního pohledu 2          Ekoznačení v České republice z právního pohledu 3

Zdroj: https://ekoznacka.cz/ekoznaceni/ekoznacka-esv-a-ess

Jaké produkty mohou být označeny ekoznačením?

Podle aktuálních pravidel mohou ekoznačku EU s označením Ekologicky šetrný výrobek získat následující produkty:

 • grafický a hedvábný papír,
 • produkty z tištěného papíru, papírové kancelářské potřeby a odnosné tašky,
 • savé hygienické výrobky,
 • kosmetické přípravky a přípravky pro péči o zvířata,
 • čističe na pevné povrchy,
 • mycí prostředky do myček nádobí,
 • prostředky pro ruční mytí nádobí,
 • prací prostředky,
 • textil,
 • obuv,
 • barvy a laky,
 • elektronické displeje,
 • dřevěné, korkové a bambusové podlahové krytiny
 • tvrdé krytiny,
 • nábytek,
 • postelové matrace,
 • pěstební substráty, pomocné půdní látky a mulč, nebo
 • maziva.

Navíc označení Ekologicky šetrný výrobek mohou získat ještě:

 • produkty z nasávané papíroviny,
 • tepelné izolanty,
 • posypové materiály pro údržbu komunikací, či
 • trubky, tvarovky a potrubní systémy z polyolefinů. 

Ekoznačku EU či označení Ekologicky šetrná služba mohou získat následující služby:

 • turistické ubytování, či
 • úklidové služby.

Jaká jsou kritéria pro získání ekoznačení?

Kritéria jsou přizpůsobena, aby zohledňovala charakteristiky každého typu výrobku a vychází pro ekoznačku EU jak z Nařízení, tak z jednotlivých prováděcích nařízení pro jednotlivé produkty, a v případě ekoznačení Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba pak vychází z příslušných technických norem a pravidel udělování.

Jedná se zejména o následující kritéria:

 • kvalita a původ vstupních surovin,
 • životní cyklus,
 • emise chemických látek a spotřeba energie při výrobě
 • obsah těžkých kovů,
 • spotřeba energie,
 • elektrosmog,
 • obsah nebezpečných látek ve výrobku,
 • konstrukce a možnost výměny dílů,
 • obalové řešení,
 • hlučnost, či
 • možnost recyklace.

Proces udělení ekoznačky

Samotnému udělení ekoznačky předchází proces certifikace – podání žádosti, kontroly, uhrazení poplatků, posouzení dokladů, hodnocení, inspekční návštěva, vydání souhrnné zprávy a rozhodnutí o udělení (vč. předložení a uzavření licenční smlouvy).

V případě úspěchu, jakmile dojde k podpisu smlouvy a zaplacení příslušných poplatků, je žadatel držitelem ekoznačky a má oprávnění k použití loga ekoznačky k propagaci svého daného výrobku či služby. Ekoznačku lze používat pouze na produkty uvedené v licenční smlouvě.

Ekoznačku lze umísťovat například:

 • přímo na výrobek nebo jeho obal,
 • na propagační materiály, návody pro uživatele a další výrobně technickou dokumentaci vztahující se k výrobku,
 • do všech typů článků pojednávajících o označeném výrobku, resp. službě,
 • při korespondenci pojednávající o označeném výrobku, resp. službě, či
 • na výstavních expozicích apod.

Platnost licence k používání ekoznačky je shodná s platností kritérií pro daný typ produktu. Platnost licence se zpravidla jednou za pět let aktualizuje. Licenci k používání ekoznačky je možné prodlužovat či rozšiřovat při splnění aktuálních kritérií.

Závěr

Podnikatelé mohou ekoznačení využít při marketingu označených produktů – výrobků a služeb – a díky certifikaci ekoznačkou mohou zvýšit jejich hodnotu. V budoucnu lze očekávat i zapojení ekoznačení do systému hodnocení v rámci veřejných zakázek. Současně pak spotřebitelé mohou ekoznačení využít zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb.

V případě jakýchkoli dotazů k tématu, či v případě potřeby podpory při získání ekoznačení pro Vaše produkty nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

www.peytonlegal.cz

28.04.2022

[1] Více zde: https://www.cenia.cz/.

[1] Více například zde: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs.

Zpět na články