Co Vás zrovna
zajímá.

Co přináší velká novela zákona o ochranných známkách

Dlouho očekávaná souhrnná novela zákona ochranných známkách 〈1〉, která do českého právního řádu implementuje příslušnou evropskou legislativu 〈2〉, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 286/2018 Sb. („Novela“). Novela bude účinná od 1. ledna 2019. Jaké zásadní změny přinese?

Především dojde k podstatnému zjednodušení procesu zápisu ochranných známek, kdy Úřad průmyslového vlastnictví („Úřad“) již nebude v rámci přezkumu přihlášky přihlížet k tomu, zda je přihlašované označení shodné se starší ochrannou známkou zapsanou pro stejné výrobky či služby. Dosud platilo, že pokud Úřad zjistil takovou kolizi mezi novou přihláškou a starší ochrannou známkou, nemohlo být novější označení registrováno bez písemného souhlasu vlastníka starší známky. Tato kontrolní pravomoc Úřadu se nyní ruší a bude jen a pouze na vlastníku starší ochranné známky, aby se proti zápisu „konkurenčního“ označení bránil podáním námitek.

Novela tak klade nové a přísnější nároky na vlastníky již zapsaných ochranných známek, motivuje je k větší bdělosti a aktivní péči o jejich práva. V praxi to znamená, že majitelé ochranných známek (resp. jejich zástupci) budou muset průběžně sledovat věstník Úřadu, popř. příslušné veřejně dostupné databáze, pokud mají mít jistotu, že včas zachytí informace o případných nových kolizních přihláškách tak, aby proti nim mohli v zákonné lhůtě podat námitky.

Trend posílení odpovědnosti vlastníků ochranných známek (a odpovídající omezení kontrolní agendy Úřadu) prostupuje i dalšími ustanoveními Novely. Například ani skutečnost, že přihláška zjevně nebyla podána v dobré víře, již nebude zákonným důvodem k tomu, aby Úřad odmítl zápis ochranné známky; to otevře více prostoru spekulativním přihláškám. Nedostatek dobré víry bude moci namítat opět jen vlastník dotčené starší ochranné známky, a to v rámci řízení o prohlášení cizí ochranné známky za neplatnou. Ostatně řízení ohledně neplatnosti ochranné známky již bude moci být zahájeno pouze na návrh dotčené osoby (typicky právě vlastníka starší známky); Úřad už nebude moci takové řízení zahájit sám (ex offo), jak tomu bylo doposud.

V Novele je dále patrný důraz na povinnost vlastníků své ochranné známky pro příslušné výrobky a služby řádně užívat a také o tom vést evidenci. Již dříve platil princip, že pokud majitel nezačal ochrannou známku skutečně užívat nejpozději do pěti let po jejím zápisu, popř. její užívání nejméně na dobu pěti let přerušil, mohlo to být důvodem pro prohlášení jeho známky za neplatnou. Zároveň takto „zanedbaná“ ochranná známka již nemohla být titulem pro napadení platnosti novějšího označení. To platí i nadále, avšak Novela tento princip ještě posiluje a rozvádí do důsledků. V případě žaloby ve věci neoprávněného užívání ochranné známky bude žalobce například na žádost žalovaného povinen prokázat, že během pěti let před podáním žaloby svou ochrannou známku skutečně užíval (nebo obhájit řádné důvody pro její neužívání), pokud bude v době podání žaloby jeho známka staršího data. Obdobně bude navrhovatel muset předchozí řádné užívání své starší ochranné známky prokazovat v případě podání námitek či návrhu na vyslovení neplatnosti konkurenční známky.

Další výraznou změnou, která se zřejmě v praxi neprojeví tak razantně, avšak přináší zajímavé a vítané rozšíření možností registrace, je zavedení nových netradičních druhů ochranných známek. Novela totiž ruší požadavek, že ochrannou známkou může být pouze označení, které je schopné grafického znázornění. To otevírá prostor pro nové typy ochranných známek, včetně např. známek zvukových, pohybových či multimediálních (kombinace obrazu a zvuku). Druhy ochranných známek a způsoby jejich vyjádření budou blíže specifikované v nové příloze zákona.

Novela přináší řadu dalších dílčích změn, včetně vítané precizace řady ustanovení zákona a podrobnější úpravy různých typů známkoprávních řízení před Úřadem.

Pokud máte k Novele (či problematice ochranných známek obecně) jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme jak s registrací Vaší ochranné známky, tak s ochranou Vašich práv plynoucích z již zapsaných ochranných známek.

 

JUDr. Tadeáš Petr, advokát – petr@plegal.cz

www.peytonlegal.cz

17. 12. 2018

 

〈1〉 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů.
〈2〉 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách.

 

Zpět na články