Co Vás zrovna
zajímá.

Chystané změny v oblasti spotřebitelského práva v České republice

Právní úprava ochrany spotřebitele v České republice se v blízké době pravděpodobně dočká dalších významných změn. Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl předložen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona zejména transponuje (byť se zpožděním) dvě směrnice EU, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/770 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/2161 a obsahuje řadu významných změn spotřebitelského práva, z nichž ty hlavní představujeme níže (dle znění návrhu předloženého Poslanecké sněmovně).

Spotřebitelské recenze

Návrh stanovuje nové, přísnější povinnosti týkající se spotřebitelských recenzí. Prodávajícím má být uložena povinnost vynaložit přiměřené úsilí na to, aby zajistili, že spotřebitelské recenze skutečně pocházejí od spotřebitelů, kteří výrobek či službu zakoupili anebo používali.

Prodávající proto musí přijmout přiměřená opatření k posouzení, zda konkrétní recenze pochází od spotřebitele (např. vyžadováním informací, které může znát pouze osoba, která výrobek či službu skutečně zakoupila anebo použila), a o těchto opatřeních musí informovat veřejnost (tedy poskytnout informaci, jak zajistil, že recenze označené jako spotřebitelské recenze skutečně pocházejí od těchto spotřebitelů). Návrh nevylučuje možnost i jiných než spotřebitelských recenzí, avšak tyto musí být řádně označeny, aby nevyvolávaly dojem, že jde o recenze spotřebitelské.

Pokud prodávající například zveřejní spotřebitelskou recenzi, aniž by přijal přiměřená opatření k posouzení, že konkrétní recenze pochází od spotřebitele, který výrobek či službu skutečně použil nebo zakoupil, zveřejní falešnou spotřebitelskou recenzi nebo doporučení, zadá jiné osobě, aby podala spotřebitelskou recenzi nebo doporučení, nebo zkreslí spotřebitelské recenze nebo doporučení na sociálních sítích za účelem propagace výrobků, bude se jednat o přestupek, za jehož spáchání bude Česká obchodní inspekce oprávněna uložit prodávajícímu pokutu až do výše 5.000.000,- Kč.

Slevové akce

Prodávající budou muset nově při uvedení slevy výrobku uvádět i jeho předchozí nejnižší cenu v období 30 dnů před poskytnutím slevy. Pokud bude výrobek na trhu kratší dobu než 30 dnů, měla by být uvedena jeho nejnižší cena za období od uvedení výrobku na trh do poskytnutí slevy. V případě postupně se zvyšujících slev bude pak uváděna nejnižší cena výrobku za období 30 dnů před prvním poskytnutím slevy.

Tato nová pravidla o slevách se nicméně nemají vztahovat na výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo které mají krátkou dobu spotřeby, avšak jiné výjimky z těchto nových povinností vláda nenavrhuje.

Rozdíly u totožných výrobků mezi členskými státy EU

Za nekalou obchodní praktiku bude nově považováno, pokud prodávající bude na český trh uvádět výrobek jako totožný s výrobkem uváděným na trh v jiných členských státech EU (alespoň dvou), ačkoli takový výrobek bude mít podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Jedinou ospravedlňující výjimkou má být případ, kdy takový postup odůvodňují legitimní a objektivní skutečnosti.

Navrhovaná úprava rozšiřuje faktický dopad zákazu tzv. dvojí kvality potravin i na další produkty v rámci vztahu prodávajícího a spotřebitele a označuje takové aktivity výslovně za nekalou obchodní praktiku.

Regulace on-line tržišť

Návrh transponuje také právní úpravu unijních směrnic ohledně on-line tržišť, což jsou elektronické služby poskytované obchodníky (typicky internetové stránky), kde je spotřebiteli umožněno distančně uzavírat smlouvy s prodávajícími – podnikateli či jinými osobami (tzv. marketplace).

Nově mají být zavedeny požadavky na transparentnost on-line tržišť, aby spotřebitelé byli informováni ohledně povahy jednotlivých nabídek zde uveřejněných.

Poskytovatel on-line tržiště proto bude povinen uvádět obecné informace o tom, jaké jsou parametry (včetně jejich relativní váhy), které určují pořadí nabídek předkládaných spotřebiteli na základě jeho vyhledávacího dotazu. Jinými slovy, poskytovatel bude povinen uvést informace, podle jakých kritérií jsou nabídky seřazovány.

Poskytovatel bude také povinen u každé nabídky uvádět údaje o osobě nabízející výrobek nebo službu (zejména, zda je prodávajícím), o rozdělení práv mezi osobou nabízející výrobek nebo službu a poskytovatelem on-line tržiště, pakliže mají plnit oba, a o tom, zda se na konkrétní prodej uplatní ochrana spotřebitele podle práva EU.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v důsledku nekalé obchodní praktiky

Návrh nově zakotvuje, že pokud bude spotřebitel vystaven nekalé obchodní praktice, může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření nebo požadovat přiměřené snížení ceny odpovídající povaze a závažnosti dané nekalé obchodní praktiky.

Spotřebitel nicméně nebude oprávněn odstoupit od smlouvy, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

Pravidla pro uzavírání distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Nově se navrhuje, že v případě smlouvy uzavřené s využitím prostředků komunikace na dálku, bude prodávající povinen poskytnout spotřebiteli textové potvrzení o uzavřené smlouvě s uvedením zákonem stanovených informací, a to v přiměřené době po uzavření takové smlouvy, nejpozději však s dodáním výrobku nebo před zahájením poskytování služby.

Pokud bude předmětem smlouvy uzavírané distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory poskytování služeb nebo dodávky energií a médií, bude prodávající oprávněn začít poskytovat plnění během období, kdy spotřebitel může odstoupit od smlouvy, pouze na výslovnou žádost spotřebitele, o čemž prodávající spotřebitele informuje. Prodávající bude povinen spotřebitele také informovat o tom, že zahájením poskytování plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy toto jeho právo zanikne.

Nově nebude možné uzavřít smlouvu se spotřebitelem během telefonátu. Navrhuje se, že prodávající bude mít povinnost zaslat spotřebiteli potvrzení nabídky na uzavření smlouvy v textové podobě bez zbytečného odkladu po uskutečnění telefonátu, i když nabídka byla spotřebiteli sdělena i jím odsouhlasena již během telefonátu. Smlouva bude uzavřena teprve až akceptací tohoto textového potvrzení nabídky spotřebitelem v elektronické nebo listinné podobě.

Bude-li smlouva se spotřebitelem uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího při organizované prodejní akci nebo v domácnosti spotřebitele při nevyžádané návštěvě zástupce prodávajícího, bude spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů od jejího uzavření (místo současných 14 dní). Toto navrhované prodloužení se ovšem má týkat pouze zmíněných dvou způsobů uzavření smluv se spotřebitelem, nikoliv obecně všech smluv uzavíraných na dálku nebo mimo obchodní prostory, kde lhůta pro odstoupení od smlouvy zůstává 14 dnů.

Smlouva o poskytování digitálního obsahu a ostatní změny

Návrh zavádí také nový smluvní typ do občanského zákoníku, kterým bude smlouva o poskytování digitálního obsahu. Na základě této smlouvy poskytovatel za odměnu poskytne uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah).

Navrhovaná právní úprava se zabývá i souvisejícími otázkami jako např. použitím právní úpravy licence na užití digitálního obsahu, dobou jeho zpřístupnění, otázkou verze digitálního obsahu a jejích aktualizací, vadami digitálního obsahu, či jeho poskytováním spotřebitelům. Vláda tak transponuje směrnici 2019/770 a reaguje na současné nedostatky národní právní úpravy, kdy odpovídající smluvní typ dosud neexistoval i přes velkou oblíbenost poskytování digitálního obsahu (např. služby typu Netflix či Spotify).

Návrh zákona dále upravuje a zpřesňuje řadu dalších otázek, např. právní úpravu informování spotřebitele, odpovědnosti za vady a záruky za jakost, zájezdu, také reguluje tzv. formulářové smlouvy a zapracovává další změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.

Závěr

Vládní návrh zákona přináší do českého spotřebitelského práva řadu změn. Předložením daného návrhu zákona Česká republika v prvé řadě cílí ke splnění svého závazku (byť se zpožděním) transponovat unijní směrnice 2019/770 a 2019/2161 a taktéž usiluje o zvýšení standardu ochrany českých spotřebitelů tak, aby odpovídala unijní úrovni.

Vláda však navrhuje i navazující dílčí úpravy spotřebitelského práva nad rámec uvedených unijních směrnic (např. zákaz uzavírání spotřebitelských smluv telefonicky) a provádí i další úpravy současného znění zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku k zacelení dílčích nedostatků dosavadní právní úpravy.

Návrh zákona byl Poslanecké sněmovně předložen na začátku května 2022, přičemž lze očekávat snahu o jeho rychlé přijetí. Novelizace by tedy mohla nabýt účinnosti již během letošního podzimu. Nelze však vyloučit, že během legislativního procesu může dojít k jeho více či méně podstatným obsahovým změnám. V každém případě však lze s jistotou očekávat, že se v dohledné době dočkáme významných změn českého spotřebitelského práva ve výše uvedených intencích.

V případě, že byste měli k danému tématu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

JUDr. Miloš Kulda, Ph.D., advokát – kulda@plegal.cz

Mgr. Tomáš Jančar, advokátní koncipient – jancar@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

7.06.2022

Zpět na články