Co Vás zrovna
zajímá.

Označování potravin – dobrovolné uvádění „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjádření s podobným významem

Ministerstvo zemědělství, resp. Státní veterinární správa (SVS) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), vydaly s účinností ke dni 1. 7. 2022 stanovisko, které blíže specifikuje způsob dobrovolného označování potravin „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjádřeními s podobným významem (dále jen „Stanovisko“).

V následujícím článku bychom Vás chtěli seznámit s právní úpravou označování potravin, a to zejména v kontextu ve Stanovisku zmiňovaných podmínek v souvislosti s dobrovolným označováním potravin „bez E“ nebo „bez přidaných E“ a vyjádřeními s podobným významem.

Stanovisko

Předmětné Stanovisko v sobě kloubí problematiku přítomnosti schválených potravinářských přídatných látek, včetně extraktů dle nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (dále jen „Nařízení 1333/2008“) a pravidla označování dle nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále jen „Nařízení 1169/2011“). Obě nařízení jsou přímo použitelnými předpisy práva Evropské unie.

Primárním cílem Stanoviska je zřetelně a jasně určit, jaké podmínky přidání nebo přirozeného výskytu potravinářských přídatných látek musí dané potraviny pro výše uvedená označení splňovat. Činí tak v souladu s Nařízením 1169/2011 a se zřetelem na to, aby označení nebyla považována za zavádějící a neuváděla průměrného konečného spotřebitele v omyl, pokud jde o charakteristiku potraviny, a zvláště o její povahu, složení, vlastnosti nebo způsob výroby. V této souvislosti je účelem Stanoviska zajistit, aby informace poskytnuté konečnému spotřebiteli byly srozumitelné tak, aby mohl na jejich základě učinit informovaný výběr.

Přídatné potravinářské látky

Nařízení 1333/2008 přídatnou potravinářskou látku definuje jako látku, která není obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina a ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu.

Záměrné přidání přídatné látky do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této potraviny.

Potravinářské přídatné látky, včetně extraktů naplňujících definici potravinářské přídatné látky, lze používat v potravinách jen v případě, že jsou zahrnuty na seznamu schválených přídatných látek v Nařízení 1333/2008 a jsou splněny podmínky pro jejich použití stanovené tímto nařízením.

Podmínky označování

Obecné podmínky označování potravin stanovuje Nařízení 1169/2011, které rovněž zavádí základní právní úpravu pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů v souvislosti s informacemi o potravinách a obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách, a zejména označování potravin.

Dle Stanoviska je kategoricky zakázáno označit potravinu slovy „bez E“ a vyjádřením s podobným významem nebo „bez přidaných E“ a vyjádřením s podobným významem v souladu s požadavky Nařízení 1333/2008 a Nařízení 1169/2011, pokud:

a)  je do výrobku přidána potravinářská přídatná látka; nebo

b)  se potravinářská přídatná látka do složené potraviny dostala principem přenosu ze složky potraviny bez ohledu na to, zda ve finálním výrobku plní či neplní technologickou funkci.

V této souvislosti je třeba uvést, že informace např. „bez konzervantů“ a podobné výrazy nelze uvést ani v případě, že daná potravinářská přídatná látka je v potravině použita pro jinou hlavní technologickou funkci, avšak má v potravině též (vedlejší) funkci, v tomto případě konzervační (např. do výrobku je použita přídatná látka jako regulátor kyselosti, která má však současně také konzervační účinky).

Dále dle Stanoviska není možné potravinu označit slovy „bez E“ nebo vyjádřením s podobným významem, pokud je technologický proces výroby potravin nastaven takovým způsobem, aby v jeho průběhu záměrně vznikaly látky, které plní stejný technologický účinek jako přídatné látky s cílem nahradit potravinářské přídatné látky se stejným technologickým účinkem, nebo byla-li při výrobě použita takováto potravina (např. během fermentace nebo když v chlebovém kvasu vzniká volná kyselina glutamová, příp. kyselina mléčná nebo octová, která plní v potravině stejnou technologickou funkci jako glutamát).

Naopak je dle Stanoviska přípustné potravinu označit slovy „bez E“ a vyjádřením s podobným významem nebo „bez přidaných E“ a vyjádřením s podobným významem ve dvou případech, a to jestliže:

a)  se v potravině přirozeně vyskytují látky, které jsou svým chemickým složením podobné přídatným látkám, avšak záměrně neplní technologickou funkci – tyto látky mohou také vzniknout během technologického procesu, např. zrání apod., aniž by byly záměrnou náhradou za potravinářskou přídatnou látku se stejným technologickým účinkem, nebo

b)  do potravin nebyly přidány přídatné látky, ale byla přidána pouze surovina ve formě složky potraviny, to znamená surovina čerstvá, mražená, sušená, bez dalších chemických zásahů, která přirozeně obsahuje látky shodné se schválenými přídatnými látkami (např.: do výrobku je použito ovoce/zelenina, přirozeně bohaté na kyselinu benzoovou, citronovou a další látky).

Aplikace Stanoviska

Stanovisko bude počínaje červencem tohoto roku aplikováno příslušnými dozorovými orgány vůči všem výrobkům uváděných na trh v České republice, přičemž nelze předjímat přístup dozorových orgánů v jiných členských státech EU.

Pro úplnost je nutné upozornit, že výše popsané podmínky dle Stanoviska se nevztahují na potraviny s barvícími účinky, kdy se při používání těchto látek a s tím souvisejícím označováním potravin postupuje dle Metodického dokumentu Evropské komise „Guidance notes on the classification of food extracts with colouring properties“.

Závěr

Ačkoli se ve výše referovaném případě jedná pouze o stanovisko informativní povahy, tento dokument zcela jistě představuje doposud absentující přehledné a jasné vysvětlení a popis upřesňující problematiku označování potravin ve světle ochrany spotřebitele dle výše uvedených nařízeních EU.

Současně lze v této souvislosti očekávat dopady Stanoviska na dosavadní českou právní úpravu, které pro Vás budeme dále sledovat a aktualizovaně Vás o nich informovat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se označování potravin, jakož jiných otázek věcně souvisejících s problematikou potravinového práva, Vám jsme k dispozici, neváhejte se proto na nás obrátit.

 

Mgr. Tereza Dvořáková, advokátka – dvorakova@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, managing partner – malek@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

26. 01. 2022

Zpět na články