Co Vás zrovna
zajímá.

O programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo dne 19. června 2020 Výzvu k programu COVID – Nájemné, přičemž žádosti o tuto podporu bude možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin do 30. září 2020, pouze on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu www.mpo.cz a ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity (www.eidentita.cz).

Obecně

COVID – Nájemné je speciální dotační program a je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele a celková alokace činí 5 mld. Kč, která bude dle prohlášení MPO v případě potřeby navýšena pro pokrytí žádostí všech oprávněných žadatelů.

Oprávněným žadatelem je nájemce, který:

 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem;
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům;
 • v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID‑19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020; a
 • není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny. Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu osobami blízkými, ve vztahu osoby ovládající a ovládané, osobami jednajícími ve shodě, ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv ani osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku.

Podmínky pro přiznání podpory se liší podle toho, zda je provozovna umístěna v objektu vlastněném státem nebo v objektu v soukromém vlastnictví.

Podmínky pro přiznání podpory u provozovny v nestátním objektu

Tyto podmínky jsou následující:

 1. poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného. Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem  a žadatelem o podporu, vždy však před podáním žádosti o podporu;
 2. uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory; a
 3. výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.

Podmínky pro přiznání podpory u provozovny ve státním objektu

Tyto podmínky jsou následující:

 1. nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je situována provozovna, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného);
 2. uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi  žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory; a
 3. výše podpory činí 80 % rozhodného nájemného.

Co bude třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému programu, přičemž povinnými přílohami jsou:

 • čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky výzvy;
 • čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným podpisem, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu;
 • doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020; a
 • doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Další povinnosti a pravidla

Povinnost uchovávat dokumentaci k podpoře a umožnit kontrolu bude trvat 10 let, tedy obdobně jako u dotací. MPO si vyhrazuje právo podmínky podpory změnit a na poskytnutí podpory není právní nárok.

Výše uvedené je shrnutím nejdůležitějších podmínek programu COVID – Nájemné, přičemž celé znění výzvy si můžete stáhnout ze stránek MPO zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/6/Vyzva_COVID-Najemne_final_18-6.pdf.

Podpora bude poskytována od vyhlášení výzvy do 31. prosince 2020.

 

V případě, že byste měli jakékoli dotazy na dané téma či COVID programy a opatření obecně, jsme Vám k dispozici.

 

Mgr. Martin Pospíchal, advokát – pospichal@plegal.cz

Mgr. Jakub Málek, partner – malek@plegal.cz

 

www.peytonlegal.cz

 

24. 6. 2020

 

 

 

Zpět na články