Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Vážený uchazeči,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů, správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 1. Totožnost a kontaktní údaje Správce:

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o., IČ: 282 55 283, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135675

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Málek
tel.: +420 227 629 700
e-mail: personaldata@plegal.cz
pošta: Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8

(dále jen „My“ nebo také „Správce“)

Přijali jsme závazek chránit soukromí a osobní údaje uchazečů a ostatních fyzických osob, s jejichž osobními údaji přicházíme do styku. Níže uvádíme informace týkající se zpracování – zejména shromažďování, zveřejňování a dalšího používání – osobních údajů týkajících se uchazečů o zaměstnání u nás.

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.
 2. Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává:

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to z komunikace předcházející výběrovému řízení, výběrového řízení a související komunikace.

Informace či údaje, které o Vás zpracováváme je nutno považovat za osobní údaje, přičemž tyto zahrnují:

 • Jméno a příjmení;
 • Titul;
 • Datum narození;
 • Kontaktní adresa;
 • Telefonní číslo;
 • E-mailová adresa;
 • Údaje o Vašich dřívějších zaměstnáních a praxi;
 • Údaje o Vašem vzdělání;
 • Údaje, jež jste nám sdělili v poskytnutém životopise a v rámci komunikace s námi.
 1. Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

 • výběr nejvhodnějšího uchazeče v průběhu výběrového řízení;
 • uzavření pracovní smlouvy, případně dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s vybranými uchazeči v případě úspěchu při výběrovém řízení; a
 • ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (ochrana majetku, uplatňování práv a nároků vyplývajících z plnění smluvního vztahu a komunikace).

Zpracování osobních údajů za těmito účely je nezbytné pro:

 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů; a
 • účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (uplatňování práv a nároků vyplývajících z plnění smluvního vztahu a komunikace se subjekty údajů).

Pokud by bylo pro nás dále žádoucí zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, či naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

 1. Poučení o Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a. Poskytnutí osobních údajů za těmito účely je však nutným požadavkem pro účast ve výběrovém řízení, přičemž bez poskytnutí osobních údajů není účast ve výběrovém řízení možná.

 1. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
 • státní orgány (zejména oblastní inspektorát práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány činné v trestním řízení, soudy, správci daně) a další subjekty na základě právních předpisů;
 • subjekty, které nám poskytují služby (zejména banky, pojišťovny, IT služby, školitelé, advokáti a jiní poradci) a se kterými máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 1. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

 1. Doba uložení osobních údajů:

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Rovněž respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

V případě úspěchu ve výběrovém řízení budou Vaše osobní údaje uchovávány podle pravidel pro uchovávání osobních údajů stanovených příslušnými interními pravidly pro ukládání osobních údajů našich zaměstnanců.

V případě neúspěchu ve výběrovém řízení budou Vaše osobní údaje zničeny neprodleně po skončení daného výběrového řízení.

 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů – pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné);
 • právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to na základě právní povinnosti;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí strany;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz uoou.cz.

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu uvedenou výše v rámci našich kontaktních údajů nebo formou písemné žádosti zaslané na naše sídlo či korespondenční adresu.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si rovněž vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O případném prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na našich webových stránkách www.peytonlegal.cz/ochrana-osobnich-udaju.

 

PEYTON legal advokátní kancelář s.r.o.